http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna

http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnas 

http://www.katolskakyrkan.se/katolskakyrkan-se 

http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo-och-veckans-lasningar

http://www.bibeln.se/las/2k/1_mos

HELIGA KORSETS KATOLSKA

       FÖRSAMLING

    FÖRSAMLINGSBLAD  JUL  2017

 

Vid sitt besök i Betlehem sommaren 1372 har Hl. Birgitta en vision av Jesu födelse. Denna vision har varit av genomgripande betydelse för den bildande konstens framställningar av Jesu födelse: före Birgittas tid avbildade man Jungfru Maria som en liggande barnsängskvinna, men från och med bekantgörandet av Birgittas vision har man börjat avbilda Jungfru Maria i knäböjande ställning, tillbedjande sitt på marken liggande barn. 

Relaterad bild

Den vision, som fru Birgitta hade i Betlehem, varest Jungfru Maria visade henne, hur det gick till, när hon födde sin ärorike Son, såsom hon lovat fru Birgitta i Rom femton år före avresan till Betlehem, vilket framgår av kapitel 1 i denna bok.

Kapitel 21                                                                                   När jag befann mig vid Herrens krubba i Betlehem, såg jag en mycket fager havande jungfru, iklädd vit kappa och en tunn klänning, som tillät mig att klart skönja hennes jungfruliga kropp. Hennes moderliv var fullt och mycket uppsvällt, ty hon var redan beredd att föda. Med henne var en mycket hedervärd gammal man, och de hade båda en oxe och en åsna med sig. När de kommit in i grottan, band åldringen oxen och åsnan vid krubban, gick ut och kom tillbaka till jungfrun med ett tänt ljus, som han fäste i muren. Sedan gick han ut igen, ty han skulle icke själv närvara vid förlossningen. Jungfrun tog skorna av sina fötter, tog av sig den vita mantel hon bar och drog slöjan av huvudet samt lade plaggen bredvid sig. Så hade hon blott klänningen på sig, och hennes underbara, guldglänsande hår var utbrett över skuldrorna. Hon tog fram två små linne- och två ylleplagg, mycket rena och fina, som hon hade fört med sig för att linda det väntade barnet i, och dessutom två andra små linnekläden, avsedda för barnets huvud, och hon lade dessa barnplagg bredvid sig för att kunna nyttja dem, när hon behövde. Då allt var i ordning, föll jungfrun vördnadsfullt på knä för att bedja, varvid hon vände ryggen mot vaggan men lyfte huvudet mot himmelen, i östlig riktning. Med upplyfta händer och blicken fästad på himmelen stod hon liksom i betraktelse och hänryckning, berusad av gudomlig ljuvlighet. Medan hon var försjunken i bön på detta sätt, såg jag barnet röra sig i hennes kved, och i samma stund, ja på ett ögonblick, födde hon sin Son, från vilken en så outsäglig strålglans utgick, att solen icke kunde jämföras med den. Det vaxljus, som den gamle mannen satt dit, spred icke något sken, ty den gudomliga strålglansen dränkte helt vaxljusets lekamliga sken. Och så hastig och ögonblicklig var denna födsel, att jag ej kunde iakttaga eller urskilja, hur och med vilken kroppsdel jungfrun födde. Jag såg emellertid genast det ärorika barnet ligga naket och klart skinande på marken. Dess kött var alldeles rent och fritt från all orenhet. Jag såg även efterbörden ligga insvept och mycket vacker bredvid barnet. Och jag hörde ljuvligt klingande änglasång av underbar skönhet. Jungfruns kved, som före förlossningen varit mycket uppsvälld, drog nu ihop sig, och hennes kropp syntes vara spenslig och av sällsam fägring. När hon kände, att hon hade fött, tillbad hon gossen mycket höviskt och vördnadsfullt med böjt huvud och sammanlagda händer, och hon sade till honom: »Var välkommen, min Gud, min Herre, min Son!» Då började gossen gråta och liksom skälva för köldens och det hårda golvets skull, där han låg, vände sig sakta, sträckte ut lemmarna och sökte sin moders vård, och modern tog honom i sina händer, tryckte honom mot sitt bröst och värmde honom vid kinden och bröstet med stor glädje och öm moderlig medlidsamhet. Sittande på golvet lade hon sin Son i famnen och tog med fingrarna varsamt om hans navelsträng, vilken genast skars av utan att vätska eller blod trängde ut. Strax begynte hon noggrant linda honom, först i linne- och sedan i yllekläderna, varvid hon band kroppen, benen och armarna med en linda, som var fastsydd i det övre ylleplaggets fyra ändar.
Sedan svepte hon in barnets huvud i de två linnekläden, som hon hade till hands för detta ändamål. När detta var gjort, inträdde åldringen, föll på knä på marken, tillbad gossen och grät av glädje. Och vid förlossningen skiftade jungfrun icke färg och blev icke sjuk eller miste sin kroppskraft, såsom det brukar ske med andra barnaföderskor; det enda som skedde var att hennes kved sammandrogs till det skick varuti den befunnit sig före gossens avlelse. Så stod hon upp med gossen i sin famn, och hon och Josef lade honom i krubban, och knäböjande tillbådo de honom med omätlig glädje och fröjd.

Hela församlingen med kyrkoherden, Serafimsystrarna, kateketer, kantorer, alla medarbetare, gamla och unga vill falla på knä inför krubban och tillbedja tillsammans med Maria och Josef det Gudomliga Barnet!

GOD och VÄLSIGNAD JUL önskar vi till alla.

Biskopsvisitation november 2017

 Var 5:e  år visiterar Biskopen sina församlingar. Den 10-12 november var det dags för hans besök i vår församling. Vi återger här hans visitationsrapport.

 Protokoll för kanonisk visitation i Heliga Korsets församling, Eskilstuna 10-12 november 2017

 Käre kyrkoherde, kära bröder och systrar i Heliga Korsets församling !

Det var en stor glädje för mig att få besöka församlingen och möta er alla och se hur många som trofast lever sin katolska tro och engagerar sig i församlingen.

   Fredag 10.11. Visitationen inleddes med den heliga mässan, varefter jag fick möta de förtroendevalda, anställda och övriga medarbetare i församlingen. Detta möte gav mig en god bild av församlingens liv. Jag kunde också gå igenom kyrkböckerna som befanns i god ordning. Församlingen har lyckats registrera närmare 4000 katoliker, men det finns ett ganska stort mörkertal eftersom närmare hälften av dem som begravs inte är registrerade.

   Lördag11.11. Efter mässan kunde jag besöka undervisningsgrupperna, som samlade många barn och unga. Församlingens kateketer gör en viktig insats. Jag fick också möta ungdoms- och ministrantgruppen. På eftermiddagen deltog jag i den kaldeiska liturgin i Mar Aprems kyrka, som var synnerligen välbesökt. Efteråt fick jag tillfälle att tala med många från den stora kaldeiska gruppen, som börjar bli trångbodd och vill få större lokaler för sin verksamhet. Det finns många aktiviteter och en stor kör som förgyller liturgin.

   Söndag 12.11. Under den första mässan fick jag predika, sedan höra bikt, kort besöka den kroatiska mässan samt fira högmässan som samlade många besökare, inte minst barn och unga. Vid kyrkkaffet fick jag möta många troende. På eftermiddagen kunde jag fira mässan i Vår Fru av Lourdes Kyrka i Katrineholm, där också den vietnamesiska gruppen deltog. Efteråt hölls internationell buffet, där jag fick samtala med flera församlingsmedlemmar.

   Några råd och påpekanden. Församlingen har den stora förmånen att ha Serafimsystrar som genom sin bön och sitt apostolat betyder mycket. Mässan firas på somliga språk en gång per månad. Det finns risk att en del katoliker bara deltar i denna månatliga mässa på det egna modersmålet.. Den syrisk-katolska gruppen har svårighet att få regelbunden mässa. Mässa firas också regelbundet i Strängnäs, där tyvärr ganska få deltar. Församlingen har haft ett intensivt firande av Fatima-året. Förhoppningsvis kan detta och andra fromma övningar stärka många i tron och bönen. Karitativa insatser görs, men fler församlingsbor borde kunna engagera sig i barmhärtighetsverk av olika slag. Församlingens ekonomi har granskats separat och är stabil och god. Kyrkan är välhållen och rikt utsmyckad.                                                                                  

Stockholm 15.11.2017                        +Anders Arborelius ocd

 GUDSTJÄNSTORDNING

FÖR JULTIDEN 2017-2018

3:e SÖNDAGEN I ADVENT 17 DECEMBER

09.00   Hl. Mässa

10.00   Kaldeisk mässa Mar Aprems Kapell

11.00   Högmässa (efter mässan CARITAS JULLUNCH)

15.30   Hl. Mässa i Katrineholm-Vår Fru av Lourdes (Tillf. Bikt kl.14.45)

LÖRDAGEN den 23 december 2017

17.00    Julbiktpå kroatiska och svenska i Katrineholm

18.00    Hl. Mässa på kroatiska i Katrineholm

 4:e SÖNDAGEN I ADVENT/JULAFTON 24 DECEMBER

09.00   Hl. Mässa (Julbikt med Fdr.Zvone)

10.00   Hl. Mässa på slovenska

11.00   Högmässa (Julbikt med Fdr.Zvone)

19.30   Kaldeisk Högmässa (Kloster kyrka OBS! Plats!)

22.30   JULNATTENS MÄSSA (OBS! NY TID!)

JULDAGEN 25 DECEMBER

09.00   Hl. Mässa

10.00   Hl. Mässa på kroatiska

10.00   Kaldeisk mässa Mar Aprems Kapell

11.00   Högmässa

15.30   Hl. Mässa i Katrineholm-Vår Fru av Lourdes (Tillf. Bikt kl.15)

ANNANDAG JUL 26 DECEMBER S:t Stefanus, ärkemartyr

09.00   Hl. Mässa

11.00   Högmässa

17.00   Helig mässa på polska

18.00   Hl. Mässa i Strängnäs-Domkyrkan (OBS! Tid)

ONSDAG 27 DECEMBER S:T JOHANNES, APOSTEL OCH EVANGELIST 

17.00   Hl. Mässa på kroatiska i Katrineholm-Vår Fru av Lourdes

19.00   Hl. Mässa med vigning av Johannesvinet

 DEN HELIGA FAMILJENS FEST/NYÅRSAFTON 31 DECEMBER 

09.00   Hl. Mässa

11.00   Högmässa

10.00   Kaldeisk Mässa Mar Aprems kapell

18.00   Högtidlig avslutning av det gångna året: Rosenkransandakt med

            sakramental tillbedjan och välsignelse TE DEUM

NYÅRSDAGEN GUDS MODER MARIAS HÖGTIDSDAG 1 JANUARI

11.00   Högmässa

18.00   Kaldeisk Mässa Mar Aprems kapell

 6 JANUARI TRETTONDEDAG JUL, HERRENS UPPENBARELSE- EPIFANIA

09.00   Hl. Mässa

12.00   Kaldeisk Högmässa   Mar Aprems kapell

11.00   Högmässa

********************************************************************************************

JULBIKT kl.18.00: 18/12, 20/12, 21/12, 22/12

 

KOM IHÅG DITT JULOFFER VID KRUBBAN!!!

 NATIONELLA GUDSTJÄNSTER I ESKILSTUNA

Spanska      2:a lörd i mån. kl.16: 10/2, 10/3

Kroatiska    2:a sönd. i mån. kl.10: 14/1, 11/2, 11/3

Polska         4:e sönd. i mån. kl.17: 28/1, 25/2, 25/3

Slovenska   4:e sönd. i mån. kl.10: 28/1, 25/2, 25/3

Kaldeisk rit: heliga mässor i Mar Aprem (v.g. ring Fdr.Mahir Malko Tel. 070-415 89 06)

Syrisk rit i S:t Pauli kyrka (v.g. ring Fdr. Amar B. Antanus Tel.073-704 27 39)

Syrisk rit i S:t Ansgars kyrka (v.g. ring Fdr. Paul Kass Daoud 079-016 10 16)

 GUDSTJÄNSTER I KATRINEHOLM-VÅR FRU AV LOURDES

Kroatiska          v.g. ring Msgr. Biletic (Tel: 070-781 56 53))

Svenska           1:a, 3:e och 5:e sönd. i mån. kl.15.30: 7/1, 21/1,

                          4/2, 18/2, 4/3, 18/3

                          tisdag, onsdag, fredag kl.18.00

Vietnamesiska  2:a sönd. i mån. kl.16: 14/1, 11/2, 11/3 

Polska och svenska   4:e sönd. i mån. kl.16: 25/2          

 GUDSTJÄNSTER I STRÄNGNÄS-DOMKYRKAN

Svenska 2:a och 4:e sönd. i mån. kl.16: 14/1, 28/1, 11/2, 25/2,

                             11/3, 25/3

 VÅRA GUDSTJÄNSTER UNDER VARDAGARNA:

 Vi firar kvällsmässa kl. 19 på måndag, onsdag och fredag.

Vi firar morgonmässa kl. 07.30 på tisdag, torsdag och lördag.

 På söndag och helgdagarfiras helig mässa kl.9.00 och högmässa kl.11.

 Rosenkransen

 Vi ber Rosenkransen i Eskilstunavarje lördag kl.18i församlingens kyrka, i Katrineholm varje tisdag, onsdag, fredag efter mässorna kl.18 i Vår Fru av Lourdes’ kapell och i Strängnäs varje tisdag kl.17.30 i Domkyrkans Vårfrukor (ingång genom lilla porten).

 UR VÅRA KYRKOBÖCKER

Guds barn genom dopets sakrament

2017-04-02-----2017-12-03

MAQDASI, Anella

AL-QASBUTRUS, Gabriel Raied Essam

ZEKIC, Carl-Oskar Johannes

NYGREN, Emma Isabel

VASILJ, Franciska Branka

TOMA SOLAKA, Veronica

SOULAKA, Lahib Luai Gharib

JONA, Natalie Rami

ANTON, Charliz

*WARDI GHIGLIOTTO, Emilia Farida

FROSTHAV, Olivier

GHILAMICAEL, Robel Amanuel

MEHARENA, Musie

TALAJIC, Matheo Ivica

SHAYA, Melissa,

ESHAK, Annel

YAQOOB, Maritta Akram

KAKA, Milena Ramsin

GARGES, Leandra

AFFE, Patricia

GORG, Maribel

BARKAH, Leandra

MANSOUR, Chloé Ella

MANSOUR, Priscilla Kinda

NILSSON, Rafael Ellert

GABIRE, Elia Kim

TOMA WARDINA, Alex

AZOOZ, Mariella

SABAH, Bella Weaam

TOUMA, Liam

SULAKA, Bella Dany Salem

SAID DENHA, Enzo

AFFI, David

CAJLÉN, Vincent Neno

KHAYAT, Terese

YOUSIF, Nicole Estelle

TALEB AZIZ, Rebin (vuxendop)

BERGSTRÖM, Simon Peter

YOUSIF, Daniel

RAFA’EL, Rafael

Genom äktenskapets sakrament har förenats

2017-02-25-----2017-09-01

MEHARENA, Petros och YOSIEF, Elsa

AZIZ SLEWA GILIYANA, San och YOUSIF, Saba

GORGEES, Santos Ishaq och MIKAEL, Rita

JAWHAR HANNA, Dani och LOKA, Ilona Arian

ELYA, Ivan Nabil och JABBAR, Haneen Mfeed Jabbar

DUKKI, Micheil och MAYSAM, Hanna

YAKUB, Jack och YAQOOB, Nahla

DAWOOD, Rabii Saliem och SUTKUTE, Asta

Gud har kallat från jordelivet

         OJMAJA, Madlin                            f. 1957   d. 2017-04-03

         OSTOJIC, Zeljko,                             f. 1952   d. 2017-04-25

         LUKÁCS, Maria                               f. 1926   d. 2017-05-27

         SANJAKI, Hanna                             f. 1933   d. 2017-07-07

         ZELEI, Maria                                     f. 1926   d. 2017-08-07

         KOSTELAC, Mandica                     f. 1930   d. 2017-08-12  

         SHABA, Warina                               f. 1933   d. 2017-09-10

         LUDVIGSSON, Mildred                 f. 1932   d. 2017-12-03

         ÖHOLM, Karin                                f. 1938   d. 2017-12-03

 TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Kyrkan vill hjälpa er att låta barnen få kunskap om och växa till i Kyrkans tro. Vi hoppas att detta ska bli värdefullt inför deras framtid hur den än gestaltar sig. Vi ber att ni anmäler de barn som inte tidigare fått undervisning till kyrkoherden.

Söndagens mässa är en viktig del av undervisningen. Vi ber alla barn och deras föräldrar så vitt möjligt att komma till mässan. Det är också viktigt att barnen får en ordentlig fika. Det är föräldrarnas ansvar att se till att detta ordnas.

Tack till alla er som ställer upp!

 S:t Tarcisius korgossegille, vår ministrantförening

Korgossarna träffas följande lördagar under våren kl.15.00: 10/2,

24/3, 14/4. Jag vill härmed uttryckligen tacka våra fina korgossar för deras trogna tjänster.

EUK (Eskilstunas unga katoliker)

EUK (Eskilstunas Unga Katoliker) är en ungdomsförening som riktar sig mot att lära våra ungdomar den härliga sanna katolska tron. Vi träffas en gång i månaden (vanligtvis på tredje lördagen i månaden). Under våren träffas vi följande lördagar kl.15.00:20/1, 17/2, 17/3, 21/4, 19/5.

Årets första heliga kommunion

Lördagen den 26 maj kl.11 kommer ett 30-tal av församlingens barn att ta emot sin första heliga kommunion. Jag vill tacka särskilt Sr. Krystyna som förbereder barnen på detta viktiga möte med Kristus.

Konfirmation

 Lördagen den 2 juni kl.11kommer  generalvikarie P. Pascal René Lung OP eller en Biskop från utlandet att meddela konfirmationens heliga sakrament till ungdomarna i Eskilstuna.

 

 Vår kära serafimsyster Radzislawa Sarkowicz avled i Herren styrkt med Kyrkans heliga sakrament efter en längre tids tapper buren sjukdom den 6:e november 73 år gammal. Vi tackar systern för hennes trogna arbete under 9 år i Eskilstuna. Må Vår Herre gengälda henne allt rikligen! Vila i frid!

Sr. Radzislawa Sarkowicz föddes i södra Polen den 8 september 1944.

Vid 20 årstiden trädde hon in i Serafimsystrarnas kloster. Hon jobbade 8 år som sakristan i Warzawa. Sedan blev det Frankrike och Algeriet där hon arbetade och bad för Afrika  i 11 år. Från Algeriet kom hon år 1989  till Stockholm. Sr Radzislawa jobbade i Stockholms Domkyrka och i Bagarmossen. År 2008 kom till Eskilstuna och arbetade här som sakristan tills hon blev sjuk.                        

 Fatima 2017-10-13

 Relaterad bild 

Solundret i Fátima, den 13 oktober 1917, blev kulmen på den svit av uppenbarelser som var Obefläckade Jungfru Marias tydliga kallelse till omvändelse, själars frälsning från det eviga helvetets eld, och fred i världen genom särskild vigning av Ryssland till hennes Obefläckade Hjärta. De portugisiska herdebarnens hörsammande av kallelsen hör till vår tids mest väsentliga kyrkohistoria. För att fira 100-årsjubileet av dessa händelser (som firats stort trots att den omtalade vigningen ännu ej har ägt rum) reste den 10-15 oktober en grupp om 20 personer från Sverige tillsammans på pilgrimsresa. Reseledare var paret Mikael och Elza Eriksson från Alingsås, och övriga deltagare kom från sörmländska Heliga Korsets församling. Kyrkoherden där, fader Michael Schneider, firade heliga Mässan i flera kända kyrkor, och i pilgrimsfärden ingick besök i bland annat två mycket stora medeltida kloster, Batalha och Alcobaca, samt kyrkan i Santarem, känd för sin blödande hostia, och den helige Antonius av Paduas berömda kyrka i centrala Lissabon. Varje kväll deltog pilgrimsgruppen i rosenkransbönen och ljusprocessionen i Fátima. Det var fortfarande sommartemperaturer, kring 30 grader i skuggan flertalet dagar, och därmed mycket varmt ute på dagtid. Vid inledningen av firandet under fredagen den 13 oktober hände dock något märkligt. När runt hundratusen människor (eller ännu fler) samlades på morgonen låg hela området, för första gången den här veckan, under timmar försänkt i djup dimma, så mycket att den stora basilikan knappt ens kunde urskiljas. Först under heliga Mässan förvandlades himlen, då solen sakta bröt igenom och sedan på kort tid gav värme och klarblå himmel åter. Om än med subtila medel, verkade Guds Moder ha välsignat dagen storligen!

                                                                                       Tomas Carlberg


 PILGRIMSFÄRD TILL LOURDES MED MALTESERORDEN

 Relaterad bild 

Malteserorden anordnar sedan många år sin årliga pilgrimsresa till Lourdes i Frankrike under första helgen i mai. Årets pilgrimsresa äger i år rum mellan fredag 4 mai – tisdag 8 mai 2018.

Den Skandinaviska Associationens medlemmar ansluter sig tillsammans med sina hjälpare och gäster, som tas om hand och assisteras under resans gång och under vistelsen i Lourdes.

Tillsammans firar vi dagliga gudstjänster, deltar vid de stora processionerna och besöker grottan, hjärtat av Lourdes’ sanktuarium. För dem som önskar finns det möjlighet att besöka piscinen, där man doppas i Lourdeskällans vatten. Våra medföljande ordenskaplaner ställer sig till förfogande för personliga möten och samtal.

Tillsammans kommer vi att uppleva den stora familj som Malteserorden har blivit över hela världen, och som samlas årligen runt Gudsmodern Maria, Vår Fru av Lourdes. Vi vill gärna berätta mer om denna oförglömliga pilgrimsresan vid ett möte med dem som önskar följa med oss till Lourdes.

Benedikta Lagervret

(ring mig gärna för närmare information: 070-774 78 74)


Bildresultat för katolska kyrkan eskilstuna

HELIGA KORSETS KATOLSKA KYRKA

DJURGÅRDSVÄGEN 32

633 50  ESKILSTUNA

TEL: 016-14 16 66

E-post: eskilstuna@katolskakyrkan.se

Lusgirokonto: 39 10 16-3

 

 

 

Rosenkransen

 

rosary

 Vi ber Rosenkransen i Eskilstuna varje lördag kl.18 i församlingens Kyrka, i Katrineholm varje tisdag, onsdag, fredag efter mässorna kl.18 i Vår Fru av Lourdes’ kapell och i Strängnäs varje tisdag kl.17.30 i Domkyrkans Vårfrukor (ingång genom lilla porten). ”Den som tar till vana att dagligen be åtminstone en hemlighet vänjer sig vid att vara hos Jesus tillsammans med Hans och vår moder 

 

Varför be Rosenkransen varje dag

 

”Tack vare Rosenkransen och Skapularet skall jag en dag rädda världen.” (Heliga Jungfrun Maria till den helige Dominikus.) 

    ”Be Rosenkransen varje dag och ni ska erhålla fred för världen.” (Vår fru av Fatima 1917.) 

    ”Det bästa sättet att be är att be Rosenkransen.” 

(Helige Francois de Sales.)

 

    ”Om du ber Rosenkransen med trofasthet intill döden, så försäkrar jag dig att trots dina synders allvar kommer du att få en ärekrans som aldrig vissnar, även om du står på förbannelsens brant, även om du har ena foten i helvetet, även om du har sålt din själ till djävulen, såsom häxmästare som sysslar med svart magi gör, och även om du är en kättare lika envis som en djävul, förr eller senare kommer du att omvända dig och förbättra ditt liv och rädda din själ, om och lägg väl märke till vad jag säger - om du ber den Heliga Rosenkransen andäktigt varje dag intill döden med avsikt att få veta sanningen och ångra dina synder och få förlåtelse för dem.” 

(S:t Louis de Montfort) 

    ”De som ber Rosenkransen varje dag och bär det bruna skapularet och gör litet till, kommer att gå direkt till himmelen.” (S:t Alphonsius Ligorni) 

    ”Bland alla de andakter som godkänts av Kyrkan finns det ingen som hedrats med så många under som andakten till den Heliga Rosenkransen.” (Salige Påven Pius IX) 

    ”Om det fanns en miljon familjer som bad Rosenkransen varje dag, skulle hela världen bli räddad.” (Helige Påven Pius X) 

  ”Det finns inget säkrare sätt att nedkalla Guds välsignelse över familjen än att dagligen be Rosenkransen. (Påven Pius XII) 

    ”Vi sätter stor tillit till den heliga Rosenkransen för att bota det onda  som plågar vår tidsålder.”  (Påven Pius XII)

 

    ”Rosenkransen är en skola där man lär sig den sanna kristna fullkomligheten.” (Salige Påven Johannes XXIII)

 

    ”Ingen kan ständigt leva i synd och fortsätta att be Rosenkransen. Endera kommer han att ge upp synden eller kommer han att ge upp Rosenkransen.” (Biskop Hugh Bryle)

 

    ”Familjen som ber tillsammans, håller ihop.”

 

    (Fader Patrick Peyton)

 

    ”Om familjen ger Vår Fru femton minuter om dagen för att be Rosenkransen, försäkrar jag dem, att deras hem, genom Guds nåd, kommer att bli fridfulla platsen.” (Fader Patrick Peyton)

  

Försök att be Rosenkransen varje kväll i familjen. Den bästa tiden är precis efter kvällsmaten eller just innan barnen ska gå till sängs. Vissa familjer börjar med att be en av Rosenkransens dekader varje dag, speciellt om barnen är mycket små.

 

 

Ett sakrament för de sjuka

ANd9GcRNm811w19tKQvMQS9mu5eOLmi0_e40qTM559KaeKtC7e4lYITRVår Herre Jesus Kristus har skänkt oss ett sakrament för de viktigaste situationerna i vårt liv. Sjukdom, i synnerhet svår sjukdom tär på våra kroppsliga och själsliga krafter. De sjukas smörjelse skänker oss den helige Andes gåvor. Eller som vi kan läsa i Världskatekesen: ”Den främsta nådegåva som förmedlas av detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av hans Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, om detta är Guds vilja. Och har han syndat, skall han få förlåtelse (Jak 5:15).

Kalla därför gärna till dig prästen när du är svårt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Det är inte bara de döendes sakrament utan de sjukas! Prästen kommer gärna på besök.

Ring på tel: 016-14 16 66. Eller ha en liten lapp i plånboken med anteckning om att man önskar få besök av katolsk präst vid sjukdom eller olycksfall.

 

100 År Mariauppenbarelser i Fatima 1917-2017

2017 firas olika jubiléer av olika grupper människor: protestanter över hela världen firar 500 årsjubiléet av en man som har förstört kyrkans enhet, den tyske munken Martin Luther som 1417 startade den rörelse som kallas ”Reformation” och som blev hittills den mest allvarliga och tragiska schismen i den kristna världen.

Världens frimurare firar 300 årsjubiléet av upprättandet av den första logen som startade denna världs farligaste hemliga organisation som söker att förinta Kristi Kyrka eller att omforma den enligt sina egna ändamål

Vi katoliker firar i år 100 årsjubiléet av Guds varning till Hans älskade mänsklighet genom Gudsmoder Maria som visade sig 1917 varje månad den 13 från maj till oktober för tre barn, Lucia, Jacinta och Francisco i Fatima/Portugal och gav dem uppenbarelser, innehållande även följande uppmaningar, som nu under 100 år över hela världen har blivit kända såsom budskapet från Fatima:

 1. Bed dagligen Rosenkransen och avsluta därvid varje dekad

        med böneropet:  

  O JESUS, förlåt oss våra synder, bevara oss för helvetets eld, led alla själar till himmelen, särskilt dem, som behöver Din barmhärtighet allramest.

   

 2. Människorna bör omvända sig och be om sina synders förlåtelse. De får inte såra Herren, som redan sårats alltför mycket.

   

 3. Bed och gör uppoffringar för syndarna!

   

 4. Ryssland bör invigas åt Marie Obefläckade Hjärta.

   

 5. Man bör på första lördagen i månaden ta emot den heliga kommunionen för att sona det onda som tillfogats hennes hjärta.

   

  När allt detta görs skall följande löften, som Vår Fru av Fatima gav, uppfyllas:

   

  1. ”Många själar skall frälsas.”

    

  2. ”Ryssland skall omvända sig och världen skall få uppleva en period av fred.”

    

  3. ”Slutligen kommer mitt Obefläckade Hjärta att triumfera.”

   

   

**************************************************************

                                                               Heliga Korsets Katolska Församling

                                     Djurgårdsvägen 32

                                    633 50  Eskilstuna

                                  Tel: 016-14 16 66

                                                        eskilstuna@katolskakyrkan.se

                                                    Serafimsystrar: 016-12 39 78

                                                   www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna

                                                        www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.se.strangnas

                                                                             Plusgirokonto: 39 10 16-3

 

Vår Fru av Lourdes`Kapell                    Mar Aprems Kaldeisk Katolska Kapell

Tegnérvägen 34 A                                   Emborgsgatan 3 C

641 32  Katrineholm                                 633 48  Eskilstuna

Tel: 016-14 16 66                                     Fdr. Mahir Malko

Fdr. Thanh Thaddeus Tran                      Mobil: 070-415 89 06

Mobil: 076-338 39 55  

www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm                         

Rosenkrans till Guds barmhärtighet

 

Börja med: + I Faderns och Sonens....

 

FADER VÅR…HELL DIG, MARIA…….

Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och

jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans

enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige

Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius

Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i

dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de

döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig

Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att

döma levande och döda. Jag tror ock på den helige

Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund,

syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt

liv. Amen

                 På de stora pärlorna:

- Evige Fader, jag offrar till Dig Din älskade Sons,

Vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och

Gudomlighet  för att sona våra och hela världens

synder. (1x5)

                 På de små pärlorna:

- För Hans smärtorika lidandes skull  ha förbarmande med oss och hela världen. (10x5)

                   Till sist:

- Helige Gud, Helige Starke Gud, Helige odödlige Gud,

ha förbarmande med oss och hela världen. (3x)

                       *****

- O blod och vatten, som strömmade för oss ur Jesu heligaste hjärta som barmhärtighetens källa, jag förtröstar på dig! (3x)

                       *****

- Jesus jag förtröstar på Dig! (3 x.)

(Medan man tittar på bilden i förtröstan.)

 

   Genom våra Serafimsystrar har vi fått en underbar vacker tavla av den Barnhärtige Jesus. Den är placerad ovanför Tabernaklet där den Barmhärtige bor hos oss.

Tavlan föreställer den uppståndne Kristus, som på händer och fötter bär spår efter korsfästelsen. Från det på tavlan osynliga hjärtat utgår två strålar, en röd och en blek. Då Herren  Jesus   tillfrågades  om deras betydelse, förklarade   han: ”Den   bleka   strålen betecknar det vatten som renar själarna; den röda strålen betecknar blodet, som är själanas liv.

Dessa två strålar kom ur det inre i min barmhärtighet, då mitt hjärta förbrann och av en lans öppnades på korset”

http://1.bp.blogspot.com/-GEaIomU7cLc/Ux2uOjqjN-I/AAAAAAAAAvk/w-VZcxQzSVk/s1600/Jezu+ufam+Tobie.jpg

Jesus, jag förtröstar på Dig

Med andra ord betecknar dessa strålar de heliga sakramenten, och även den heliga Kyrkan, som framförts ur Kristi genomborrade sida och den helige Andes gåvor, vilkas symbol  i  bibeln är  vatten.

”Lycklig den, som kommer att leva i skuggan av dessa”, sade Jesus, ”ty honom når ej Guds rättvisa hand”.

FaustinaDen 13 september 1935 fick den Heliga Faustyna Kowalska (1905-38, 5 okt.) se en Herrens Ängel som var på väg att utföra ett fruktansvärt straff över mänskligheten.

Genast kände hon sig inspirerad att offra till

Fadern Hans älskade Sons ”Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder”.

Under det att helgonet bad bönen kunde Ängeln inte utföra straffet. Dagen därpå bad Jesus henne att med samma ord be dessa böner som vi nu känner till som Barmhärtighetens Rosenkrans.

Jesus visade sig för henne enligt bilden. Den vita strålen från Jesu Heliga Hjärta står för rening. Den röda strålen är för själen det eviga livet. När Jesus dog på Korset utgjöts allt för oss. Ur hans hjärta rann blod och vatten.

 Vid uppenbarelsen den 14 september 1935 gav Herren följande löften:

”- Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Rosenkrans.

   – Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja.

   – De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärtighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.

   – Om syndare ber denna Rosenkrans ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.

   – Prästerna bör uppmana dem som lever i synd att använda denna bön som en frälsningens sköld.

   – Även den mest inbitne syndare som ber denna rosenkrans, om så bara en enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet.

   – Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Rosenkrans vid en dödsbädd, så kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till minne av mitt eget lidande.

Den Vita söndagen

Barmhärtighetens Rosenkrans bes särskilt som novena från Långfredagen till Den Gudomliga Barmhärtighetens Fest, den s.k. ”Vita Söndagen”. Enligt Herren Jesus` önskan skall den firas den första söndagen efter påsk, vilket antyder det nära sambandet mellan hemligheten i påskens återlösning och denna helg.

 

Moder ELISABETH HESSELBLAD

Vårt nya kanoniserade svenska helgon

http://www.birgittasystrarna.se/uploadimages/elisa3.jpg

Uppväxt och bakgrund

 En försommardag 1870 föddes Maria Elisabeth Hesselblad i Fåglavik i Västergötland som äldsta syskon i en skara av tretton barn. Föräldrarna drev lanthandel i byn. När hon var ett år gammal flyttade familjen till Falun i Dalarna. Familjen gick regelbundet i kyrkan. Elisabeth hade en andlig läggning och upplevde starkt sin konfirmation och första nattvardsgång. Hon var övertygad om att hon tog emot vår Herre själv i brödets gestalt. Elisabeth förberedde sin konfirmation med stort allvar. Under konfirmationen kände hon sig ovärdig och överväldigad på en gång och bad i ensamhet resten av dagen.

    Elisabeth drömde om framtiden och den som Gud ledde in henne på, som blev annorlunda. Med åren kom hon allt närmare Gud. Kanske berodde det på hennes fars sjukdom. Elisabeth grubblade mycket över frikyrkorörelsens framgång i Sverige och dess avståndstagande från Svenska kyrkan. Flera av hennes kamrater gick till frikyrkorna. Elisabeth funderade mycket över det som stod i nya testamentet om ”en herde och en hjord” (Joh 10:1-12). Hon bad om ledning. Hennes förtröstan på Gud var mycket stor livet igenom.

Åren i Amerika

   Elisabeth emigrerade så till Amerika i unga år. Hon var sjutton år, när hon med föräldrarnas tillåtelse och i sällskap med vänner till familjen åkte iväg till New York. Den främsta orsaken för henne var att kunna hjälpa föräldrarna ekonomiskt. Med hjälp av resesällskapet gick det lätt för henne att hitta ett arbete. Elisabeth var en människa som alla lade märke till. Hon var vänlig och hade ett sympatiskt uppträdande. Hon arbetade först som hembiträde. Trots att många i hennes omgivning avrådde henne för att hon inte vartillräckligt stark, utbildade hon sig till sjuksköterska. Efter utbildningen blev hon översköterska på det stora Roosevelt-sjukhuset i New York.

 I sitt arbete inom sjukvården kom hon i kontakt med den katolska Kyrkan genom andra invandrade katolska europeer.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Elisabeth_Hesselblad.jpg/250px-Elisabeth_Hesselblad.jpg

Ung Elisabeth Hasselblad i USA

Elisabeth blev djupt imponerad av deras trygghet i Gud och innerliga förhållande till Guds Moder Maria. Hon var outtröttlig i sitt arbete för de sjuka. Mitt i natten och i hällande regn kunde hon springa över till den närbelägna kyrkan och hämta en präst, om någon behövde det och ingen annan kunde ge sig iväg. Den 15 augusti 1902 upptogs Elisabeth i den katolska Kyrkan. Hon fortsatte sina medicinska studier för att bli läkare. Då hon var nära att avsluta sina studier och avlägga examen, insjuknade hon och läkarna förklarade hennes fall som obotligt.  

Moder Elisabeth i Rom

 Hon begav sig efter sin återhämtning till Rom för att framleva sina sista dagar i det hus där den heliga Birgitta levt och dött. Hon kom dit den 25 mars 1904. Karmelitsystrarna, som då ägde huset vid Piazza Farnese, tog väl emot henne. Elisabeths hälsa blev så småningom bättre och hon kunde trots stora svårigheter genomföra den stora gärning som utan tvekan var hennes uppgift här i livet. År 1906 fick Elisabeth tillstånd av Pius X att bära birgittinordens dräkt i karmelitsystrarnas kommunitet. Samma år avlade hon sina löften.

År 1908 började syster Elisabeth en rundresa till olika Birgittinkloster för att studera ordenslivet. Hon insåg snart att den ursprungliga birgittinska regeln måste ändras något för att birgittinerna skulle kunna komma tillbaka till Sverige. I klostren blev Elisabeth väl mottagen, även om många inte riktigt kunde förstå hennes planer. Den 8 september år 1911 mottog moder Elisabeth de första postulanterna, två engelska flickor, och kunde då grunda en kommunitet i en liten lägenhet i Birgittahuset vid Piazza Farnese.

Birgittaordens nya gren fick officiellt kyrklig stadfästelse 1920. Den kallades ”en levande gren på Birgittinordens gamla stam”. Den nya grenen växte och spreds ut över världen. Hon grundade själv åtta ordenshus. Elisabeth Hesselblad var en av de första, som aktivt verkade för den ekumeniska rörelsen. Under Andra världskriget var hon verksam bland hemlösa och flyktingar. Judar och oliktänkande skyddade hon genom att gömma dem i klostret där hon bodde. För detta kallades Moder Elisabeth av staten Israel för ”Rättfärdig bland folken”. Genom sina stora insatser i Rom under kriget och tack vare sina goda förbindelser med Sverige kunde hon skaffa fram medicin, mat och kläder och ge skydd åt dem som fruktade för sina liv. 

   Den 24 April 1957 avled Moder Elisabeth i Sankta Birgittas hus i Rom. Hon gravsattes i ett litet gravkapell i anslutning till Birgittakyrkan vid Piazza Farnese. Senare i år väntas hon bli helgonförklarad.  

Diakon Erik Rybäck obl. OSsS, Lund (tidigare Eskilstuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

2018-01-05
Helgens samlingar
Fre 18.00 Helig mässa
Sön 15.30 Helig mässa

KALENDER

fredag 19/01 kl 18:00
Helig mässa

söndag 21/01 kl 15:30
Helig mässa på svenska med efterföljande kyrkkaffe (bildvisning om församlingens historia)
3:e söndagen under året B

torsdag 01/02 kl 16:00
Katekesundervisning för barn

torsdag 01/02 kl 18:00
Helig mässa

fredag 02/02 kl 18:00
Kyndelsmässa

Se hela kalendern

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
I brådskande nödsituation (Fdr. Thaddeus Tran Chanh Thanh) 070-777 19 78
POSTADRESS
Heliga Korsets Katolska Församling, Djurgårdsvägen 32, 633 50 Eskilstuna
0

BESÖK OSS

Katolska kyrkan - Vår Fru av Lourdes kapell
Tegnérvägen 34 A, Katrineholm
Hitta hit