Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats! | Kyrkor, församlingar, kristna samfund och lägergårdar |


 
Heliga Korsets katolska församling
www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstunaInformation om heliga mässor i STRÄNGNÄS: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnas


Information om heliga mässor i KATRINEHOLM: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm 


 http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo-och-veckans-lasningar


Novena till Den Gudomliga BarmhärtighetenHELIGA  KORSETS  KATOLSKA  FÖRSAMLING


Första dagen


”För i dag fram hela mänskligheten till mig, särskilt då alla syndare. Låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav, och därigenom ger du mig tröst i den bittra sorg som förlusten av själar vållar mig.”


Jesus, Du är den Barmhärtige, som har medlidande med oss och förlåter oss. Se inte till våra synder utan till den förtröstan som vi har på Din oändliga godhet, och ta emot oss alla i Ditt medlidsamma Hjärtas boning. Låt oss aldrig någonsin lämna denna boning. Vi bönfaller Dig genom Din kärlek, som förenar Dig med Fadern och den Helige Ande.


Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på hela mänskligheten, särskilt på arma syndare. Denna mänsklighet är innesluten i Jesu medlidsamma Hjärta och visar oss Din barmhärtighet för Hans smärtas och plågas skull, för att vi må prisa Din barmhärtighets allmakt i evigheters evighet. Amen. Andra dagen


”För idag fram själasörjarnas, munkarnas, nunnornas, ja, alla Gudsvigdas själar till mig och låt med sjunka in i min oändliga barmhärtighet. De har gett mig kraft att hålla ut i mitt bittra och svåra lidande. Genom dem, liksom genom kanaler, rinner min barmhärtighet över mänskligheten.”


Jesus, Du den Barmhärtige, från Dig kommer allt som är gott. Mångfaldiga i oss nåden att utföra värdiga barmhärtighetsgärningar, så att de som ser på oss lovprisar barmhärtighetens Fader, som är i Himmelen.


Evige Fader, se med Din barmhärtiga blick på dem som är utvalda i Din vingård, på själasörjarnas, munkarnas, nunnornas, ja, alla de Gudsvigdas själar, låt kraften av Din välsignelse komma dem till del, och för det som Din Sons Hjärta känner för dem, för i Hans Hjärta är de inneslutna, ge dem Din kraft och Ditt ljus, så att de alltid leder andra på frälsningens vägar och att de tillsammans får sjunga din oändliga barmhärtighets ära i evigheters evighet. Amen.Tredje dagen


”För i dag fram till mig alla fromma och trogna själar och låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav; dessa själar gav mig tröst på Korsets väg, de var droppen av tröst i ett hav av bitterhet och lidande.”


Jesus, du är den Barmhärtige, som låter Dina nådegåvor i övermått komma alla till del ur Din barmhärtighets skatter, ta emot oss i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning och låt oss aldrig någonsin komma ut ur den. Vi ber Dig om detta genom Din oändliga kärlek, den som Ditt Hjärta brinner av till Fadern i Himmelen.


Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de trogna själar som på Din Sons arv, och ge dem Din välsignelse för Hans smärtas och lidandes skull. Låt dem ständigt få vara under Din vård, så att de inte förlorar kärleken och den heliga trons skatt och att de med änglarnas och helgonens hela Härskara i evighet får prisa Din omätliga barmhärtighet. Amen. Fjärde dagen


”För i dag fram till mig hedningarna och dem som ännu inte känner mig. Under mitt bittra lidande tänkte jag också på dem och mitt Hjärta gladdes åt deras framtida iver. Låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav.”


Jesus, Du är medlidsam och hela världens Ljus. Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning de hedningar, som ännu inte känner Dig. Låt strålarna av Din nåd upplysa dem, så att också de tillsammans med oss får prisa Din underbara barmhärtighet och tillåt inte att de någonsin lämnar Ditt medlidsamma Hjärtas boning.


Evige Fader, se med Din barmhärtiga blick på hedningarnas själar och deras själar som ännu inte känner Dig men är inneslutna i Jesu medlidsamma Hjärta. Dra dem in i Evangeliets ljus. Dessa själar vet inte vilken stor lycka det är att älska Dig. Låt även dessa själar få prisa din barmhärtighets givmildhet i evighet. Amen.Femte dagen


”För i dag fram till mig de brödernas och systrarnas själar som är avskilda från min Heliga Kyrka och låt dem sjuka ner i min barmhärtighets hav. I ett bittert lidande slet de sönder min Kropp och mitt Hjärta, det vill säga min Kyrka. Då de återvänder i enhet med Kyrkan läks mina sår och på detta sätt ger de mig lindring i smärtan.”


Jesus, Du är medlidsam och godheten själv. Dem som ber Dig förvägrar Du inte ljus. Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning våra avskilda bröders och systrars själar och dra dem med Ditt Ljus till enhet med Kyrkan. Låt dem inte lämna Ditt barmhärtiga Hjärtas boning, utan låt även dem få prisa Din barmhärtighets givmildhet.


Evige Fader, se med Din barmhärtighets blick på våra avskilda bröders och systrars själar, särskilt på själarna hos dem som förspillt Din godhet, missbrukat Dina nådegåvor och envetet hållit fast vid sina fel. Se inte till deras fel utan på Din Sons kärlek och Hans bittra lidande, som Han underkastade sig för deras skull, då även de är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärta. Låt även dessa själar få prisa Din stora barmhärtighet i evighet. Amen. Sjätte dagen


”För i dag fram till mig tysta och ödmjuka själar och små barns själar. Låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar liknar mest mitt Hjärta. De gav mig styrka i mitt bittra lidande då jag dog. Jag såg dem som Änglar på jorden, som kommer att vaka vid mina altaren. Jag låter hela strömmar av nådegåvor komma över dem. Min nåd kan endast en ödmjuk själ ta emot. Ödmjuka själar skänker jag min tillit.”


Jesus, Du är medlidsam och har själv sagt: ”Lär av mig, jag är tyst och ödmjuk av Hjärtat…” Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning alla tysta och ödmjuka själar och små barns själar. Dessa själar framkallar hela Himlens hänförelse och är särskilt älskade av den Himmelske Fadern. De är en väldoftande bukett inför Guds Tron, en doft som Gud själv tar emot. Dessa själar har en ständig boning i Ditt barmhärtiga Hjärta och sjunger oupphörligt en kärlekens och barmhärtighetens hymn i evighet.


Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på tysta, ödmjuka själar och små barns själar som är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärtas boning. Dessa själar liknar mest Din Son. Doften av dessa själar stiger upp över jorden och når ända fram till Din Tron. Barmhärtighetens och all godhets Fader, jag bönfaller Dig genom den kärlek och det behag som Du har till dessa själar att välsigna hela världen och att alla själar tillsammans får sjunga din barmhärtighets ära i evigheters evighet. Amen.
Sjunde dagen


”För i dag fram till mig sådana själar som särskilt ärar och prisar min barmhärtighet och låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar har allra mest känt smärta över mitt lidande och trängt djupast in i min Själ. De är en levande avspegling av mitt medlidsamma Hjärta. Dessa själar kommer att lysa med särskild klarhet och strålglans i det kommande livet. Ingen av dem kommer att hamna i helvetets eld. Jag ska särskilt skydda var och en i dödsstunden.”


Jesus, Du är den Barmhärtige och Ditt Hjärta är Kärleken själv. Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning de själar som särskilt ärar och prisar det stora i Din barmhärtighet. Dessa själar är starka genom Guds egen kraft. Bland alla kval och svårigheter går de fram på livets stig i förtröstan på Din barmhärtighet. De är förenade med Dig och bär hela mänskligheten på sina skuldror. Dessa själar ska inte bli strängt dömda, utan Din barmhärtighet ska innefatta dem i dödsstunden.


Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de själar som ärar och prisar Din största egenskap: Din oändliga barmhärtighet, och som är inneslutna i Jesu medlidsamma Hjärta. Dessa själar är det levande Evangeliet. Deras händer är fulla av barmhärtighetsgärningar och hjärtat, överfullt av glädje, sjunger barmhärtighetens lovsång till Dig, Den Högste. Jag ber Dig, o Gud, visa dem Din barmhärtighet efter det hopp och den förtröstan som de satt till Dig. Låt i dem Jesu löfte gå i uppfyllelse, det löfte då Han sa: ”Jag ska själv skydda de själar, som ärar min oändliga barmhärtighet, i livet och särskilt då dödens timma slår, detta allt till min ära.” Åttonde dagen


”För till mig i dag de själar, som befinner sig i Skärseldens fängelse och låt dem sjunka ner i min barmhärtighets avgrund. Må strömmar av mitt Blod kyla den hetta de befinner sig i. Alla dessa själar har jag mycket kära, de betalar av till min rättvisa. Det är i din makt att ge dem lindring. Ta ur min Kyrkas skattkammare all Avlat och offra den för dem. O, om du kände deras lidande, skulle du ständigt offra själens allmosa för dem och avbetala deras skulder till min rättvisa.”


Jesus, Du är den Barmhärtige och Du har själv sagt att Du vill se barmhärtighet. Jag inför därför i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning själarna i Skärselden, som är Dig så kära men som dock måste betala av till Din rättvisa. Låt de strömmar av Blod och Vatten, som rann från Ditt Heliga Hjärta, släcka Skärseldens lågor, på det att kraften av Din barmhärtighet även där må äras.


Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de själar som lider i Skärselden och som är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärta. Jag bönfaller Dig genom Din Sons Jesu smärta och lidande och genom den bitterhet som Hans Heliga Själ överöstes med: visa Din barmhärtighet mot de själar som står under Din rättvisa blick. Se inte på dem med vrede, utan endast genom Din älskade Sons Jesu Sår, för vi tror att Din godhet och Ditt förbarmande är oändliga. Amen. Nionde dagen


”För idag till mig de kalla och likgiltiga själarna och låt dem sjunka ner i min barmhärtighets avgrund. Dessa själar sårar mitt Hjärta allra mest. Mest motvilja upplevde min själ i Getsemane Örtagård från kalla och likgiltiga själar. De var anledningen till att jag yttrade: ’Fader, låt denna kalk gå ifrån mig, om detta är Din Vilja.’ För dem är det sista halmstrået att fly till min barmhärtighet”.


Jesus, Du är barmhärtig, ja, Du är förbarmandet självt, jag för kalla och likgiltiga själar in i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning. Låt dessa frusna själar värmas i Din rena kärleks eld, dessa själar som är som döda och som fyller Dig med sådan motvilja. Barmhärtige Jesus, bruka Din barmhärtighets allmakt, dra dem in i själva elden av Din kärlek och ge dem helig kärlek, för Du förmår allt.


Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de kalla och likgiltiga själar som är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärta. Barmhärtighetens Fader, jag bönfaller Dig genom Din Sons bittra lidande och Hans dödskamp på Korset under tre timmar: låt även dem få ära Din barmhärtighets avgrund.


Herre Jesus, må Din oändliga barmhärtighet komma över oss, vår församling och alla dem vi ber för. Amen.


                       HELIGA KORSETS


  KATOLSKA FÖRSAMLING 


       


   FÖRSAMLINGSBLAD PÅSKEN 2017


 


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Giotto_-_Scrovegni_-_-26-_-_Entry_into_Jerusalem.jpg      PALMSÖNDAG


Kära kristna


varje år på palmsöndagen och på långfredagen lyssnar vi på Vår Herres Jesu Kristi Lidande, den s.k. passionsberättelsen. På palmsöndagen hör vi under en tre års cykel växelvis passionsberättelserna enligt Markus,


Mattheus och Lukas, och på långfredagen lidandets historia enligt evangelisten Johannes.


Dessa två dagar -palmsöndagen och långfredagen- står i ett visst 


motsatsförhållande till varandra. På Palmsöndagen möter vi fredsfursten på en åsna, på långfredagen ser vi på den lidande Herrens tjänare på korset. Men dessa två dagar står även i ett visst sammanhang till varandra. Vi märkerdetta när vi smyckar våra krucifixen med palmkvistar.                                                                         Vid båda dagar ser vi Vår Herre Jesus Kristus som judarnas Konung. På Palm-söndagen blir Han hyllad som en konung. Ett par dagar senare måste Han därför dö.                                                                                   Han är en konung, men inte av denna värld.                                             Jag ställer mig varje år på nytt denna fråga: Hur är det möjligt, attmänniskornas beteende och inställning kan förändras så radikalt bara inom några få dagar? På palmsöndagen jublar folket mot Kristus och ropar: ”Hosianna David son”, på långfredagen tycks dessa hyllningar vara totalt glömda och samma människor skriker hatfulla: ”Korsfäst honom, korsfäst honom!”                                                         Hur är det möjligt att man vill döda en människa som man några dagarinnan ville ha som sin konung?                                                         Hur är det möjligt att de hatar Vår Herre Jesus Kristus så intensivt,samme Jesus som botade så många sjuka, som verkade så många under, som gjorde så mycket gott?                                               För mig är detta en fråga vars svar ligger i ett mörker.                                Är människan verkligen hela tiden i fara att bli förlett till det onda?    Är människan verkligen som en vindflöjel som vänder sig alltid i denriktning som vinden blåser?                                                                 Vad skulle ha hänt om jag själv hade varit med? Skulle jag också haförnekat Vår Herre som Petrus? Skulle jag också ha förrått Jesus som Judas? Skulle jag också ha skrikit med alla de andra ”Korsfäst honom!”? Skulle jag också ha flytt som Hans lärjungar? Skulle jag också ha hånat Vår Herre eller skulle jag ha brytt mig om Honom? Skulle jag ha hjälpt till som Simon av Kyrene? Skulle jag ha visat samma mod och kärlek som Veronika? Skulle jag ha förblivit Honom trogen in i det sista som Hans moder Maria eller som Johannes?


Alla dessa frågor vill vi ställa oss nu och vi vill lova Vår Herre att förbli


honom trogna.


Men inte såsom Petrus som i sin övermod lovar att ge sitt liv för Kristus.


Han gjorde ett fel. Han borde ha sagt så istället: ”Herre, om Du skänker mig Din nåd, så vill jag förbli trogen. Herre, låt mig vara Dig trogen!”


Vi vill försöka att ha denna ödmjuka inställning, så att vi kan vara trogna Vår Herre även i farofulla situationer, även i frestelsens ögonblick, även när alla andra skriker: ”Korsfäst honom!” Till sist är det alltid bara några få: några få som orkar be med Jesus vid oljeberget och inte sover; några få som lider tillsammans med Jesus och accepterar sitt kors; några få som ledsagar Honom intill korset. Men dessa få får sen också fira Hans uppståndelse med en desto större glädje och lycka!


Må Gudsmoder Maria, den alltid Trogna, och den Helige Johannes, Vår


Herres älskade vän, be för oss, att vi försöker bli trognare!


Ett sätt att komma närmare den Korsfäste och Uppståndne är att ta Vår Fru av Fatimas uppmaningar på allvar genom att be Rosenkransen dagligen, flitigt ta emot Biktens och Kommunionens Sakrament och praktisera åtminstone en gång i livet de fem första lördagarna (se vår artikel om Fatima).


Tillsammans med mina medbröder  Fdr. Mahir Malko och Fdr. Thaddeus Thanh och våra Serafimsystrar vill jag önska er alla en välsignad och Glad Påsk! Kh. Fdr. Otto Michael Schneider


”Kristus är uppstånden, Han är sannerligen uppstånden!”


ÅRETS FÖRSTA HELIGA KOMMUNION


Bildresultat för eukaristin


Lördagen den 27 maj kl.11 kommer ett 30-tal av församlingens barn att ta emot sin första heliga kommunion. Jag vill tacka särskild Sr. Krystyna som förbereder barnen på detta viktiga möte med Kristus.


Obligatorisk lägerdag i Barkarö utanför Västerås för alla kommunionbarn lördagen den 29 april kl.9.00-17.00.


Övning och första bikt fredagen den 26 maj kl.16.00.


S:t Tarcisius korgossegille, vår ministrantförening


Bildresultat för S:t tarcisius


Korgossarna träffas följande lördagar under våren kl.15.00: 8/4, 13/5


Jag vill härmed uttryckligen tacka våra fina korgossar för deras trogna tjänster.


UR VÅRA KYRKOBÖCKER


2017-01-21---2017-03-


Guds barn genom dopets sakrament


ROFOO, Eliam


TUCIC, William Luka


FARID MATTI, Santos Karlo


TEDROS, Merina


CUEVAS VALDES, Selina Maria


FARANSI, Bianca Sofia


BEKIT, Sergo Bereket


Herre, gör dem genom dopet till Dina trogna lärjungar!


Genom äktenskapets sakrament har förenats


YOURG, Stiv Yousif och SHAHEEN, Valintina Betros


ILIA, Deria och SHABO, Tharwa


YOUSEF, Manar Toma och HANOUSH, Adhraa Issa Razook


Må de återspegla Guds kärlek till folket!


Gud har kallat från jordelivet


             LUU, Tu Kien                              f. 1936   d. 2016-12-17


             BOYA SLEWA, Mohajer            f. 1941   d. 2017-01-17


             GELJANA, Henri                         f. 1953   d. 2017-01-29


             KEIL, Károly                                f. 1936   d. 2017-02-19             JUNKER, Maria                           f. 1928   d. 2017-03-19


                     ”Jag ropar till Dig, Herre”! Så heter en mycket fin och behändig ny bönbok från Katolska Pedagogiska Nämnden som vi säljer till ett pris av endast 20 SEK.


(se bokbordet i kyrkans entré)


STILLA VECKANS OCH PÅSKENS


GUDSTJÄNSTER  2017


LÖRDAG den 8 April


10.00-12.00  Bikt för barn och ungdomar


12.00-13.00  Tillfälle till påskbikt för vuxna


13.00            Helig Mässa i den syrisk-katolska riten  i S:t Pauli kyrkan


16.00            Helig mässa på spanska


PALMSÖNDAGEN den 9 April


09.00          Helig Mässa


10.00          Helig Mässa på kroatiska


10.00          Högmässa i den kaldeiska riten  i Mar Aprems Kapell


11.00          Palmvigning, procession och Högmässa


16.00          Helig mässa i Strängnäs-Domkyrkan


16.00          Helig mässa  på vietnamesiska i Katrineholm-Vår Fru av Lourdes 


 MÅNDAGEN den 10 April


18.00-18.50   Tillfälle till påskbikt


19.00              Helig mässa


TISDAGEN den 11 April


18.00-18.50   Tillfälle till påskbikt


19.00              Korsvägsandakt  


ONSDAGEN den 12 April


18.00-18.50   Tillfälle till påskbikt


19.00              Helig Mässa


SKÄRTORSDAGEN den 13 April                                                                             


18.00-18.30    Tillfälle till påskbikt


18.00              Högmässa i den kaldeiska riten  i Mar Aprems Kapell


19.00              Fottvagning, Högmässa och Sakramental tillbedjan


LÅNGFREDAGEN den 14 April


11.00              Korsvägsandakt för barn, tillfälle till påskbikt


15.00              Högtidlig gudstjänst till minne av Vår Herres Jesu


                       Kristi lidande och död, efteråt tillfälle till påskbik 


18.00              Liturgi i den kaldeiska riten i Kloster kyrkan


18.00              Liturgi i den syrisk-katolska riten i S:t Andreas kyrkan


PÅSKAFTON - Lördagen den 15 April


15.00                Möjlighet till Påskmatvälsignelse för de som är


förhindrade att delta i kvällens liturgi.


19.30                 Högmässa i den syrisk-katolska riten  i S:t Andreas kyrkan


20.00                Högmässa i den kaldeiska riten  i Kloster kyrkan 


20.30                 Påskvaka: ljusvigning, vattenvigning   och                           UPPSTÅNDELSEMÄSSA  med dop och första kommunion


PÅSKDAGEN - Söndagen den 16 April


09.00          Helig Mässa


10.00           Högmässa i den kaldeiska riten i Mar Aprems kapell


11.00            Högmässa


15.30            Högtidlig Mässa i Katrineholm – Vår Fru av Lourdes 


ANNANDAG PÅSK - Måndagen den 17 April


09.00              Helig Mässa


11.00                Högmässa


15.00               Helig  mässa i gheez-riten (eritreansk-katolsk)


16.00               Högtidlig Mässa i Strängnäs-Domkyrkan med do 


NATIONELLA GUDSTJÄNSTER I ESKILSTUNAKroatiska     2:a sönd. i mån. kl.10: 9/4, 14/5, 11/6


Spanska         2:a lörd. i mån. kl.16: 8/4, 13/5, 10/6


Polska           4:e sönd. i mån. kl.17: 23/4, 28/5


Slovenska     4:e sönd  i mån. Kl.10.: 23/4, 28/5, 25/6    GUDSTJÄNSTER I KATRINEHOLM-VÅR FRU AV LOURDESKroatiska           v.g. ring Msgr. Biletic (Tel: 08-641 53 36, 070-781 56 53)


Vietnamesiska   2:a sönd. i mån. kl.16:  9/4, 14/5, 11/6


                                Tel: 076-338 39 55          


Svenska               1:a, 3:e och 5:e sönd. i mån. kl.15.30: 2/4, 16/4, 30/4,  7/5, 21/5,


                               4/6, 18/6.    Information om gudstjänster finns på nätet:


      www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm

GUDSTJÄNSTER I STRÄNGNÄSSvenska   2:a och 4:e sönd. i mån. kl.16 i Domkyrkan:


                   12/3, 26/3, 9/4, 17 /4 OBS! Dag, 14/5, 28/5, 11/6


        Information om gudstjänster finns på nätet:


        www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnasVÅRA GUDSTJÄNSTER UNDER VARDAGARNA:


Vi firar kvällsmässa kl. 19 på måndag, onsdag och fredag. Vi firar morgonmässa kl. 07.30 på tisdag, torsdag och lördag. På söndagar firas helig mässa kl.9.00 och högmässa kl.11.


Information om gudstjänster finns på nätet:


www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna
 Heliga mässor i den tridentinska riten på latin


http://farm4.static.flickr.com/3053/2677420770_74420f685e_b.jpg


Den tridentinska mässan på latin firas vid särskilda helgondagar


under året kl.19.00


 


21 april          Påskfredag


19 maj           S:t  Petrus Coelestinus  


 


EUK


EUK (Eskilstunas Unga Katoliker) är en ungdomsförening som riktar sig mot att lära våra ungdomar den härliga sanna katolska tron. 


Vi träffas en gång i månaden (vanligtvis på tredje lördagen i månaden).


Under våren träffas vi följande lördagar kl.15.00: 22/4, 20/5.


  


Rosenkransen


 


rosary


   


Vi ber Rosenkransen i Eskilstuna varje lördag kl.18 i församlingens Kyrka, i Katrineholm varje tisdag, onsdag, fredag efter mässorna kl.18 i Vår Fru av Lourdes’ kapell och i Strängnäs varje tisdag kl.17.30 i Domkyrkans Vårfrukor (ingång genom lilla porten). 


”Den som tar till vana att dagligen be åtminstone en hemlighet vänjer sig vid att vara hos Jesus tillsammans med Hans och vår moder”. 


Vi ber Barmhärtighetens Rosenkrans varje fredag kl.15.00-15.10 tillsammans med Serafimsystrarna.


 


Varför be Rosenkransen varje dag 


” Tack vare Rosenkransen och Skapularet skall jag en dag rädda världen.”


(Heliga Jungfrun Maria till den helige Dominikus.)


” Be Rosenkransen varje dag och ni ska erhålla fred för världen.”


(Vår fru av Fatima 1917.)


” Det bästa sättet att be är att be Rosenkransen.”


(Helige Francois de Sales.)


” Om du ber Rosenkransen med trofasthet intill döden, så försäkrar jag dig att trots dina synders allvar kommer du att få en  ärekrans som aldrig vissnar, även om du står på förbannelsens brant, även om du har ena foten i helvetet, även om du har sålt din själ till djävulen, såsom häxmästare som sysslar med svart magi gör, och även om du är en kättare lika envis som en djävul, förr eller senare kommer du att omvända dig och förbättra ditt liv och rädda din själ, om och lägg väl märke till vad jag säger - om du ber den Heliga Rosenkransen andäktigt varje dag intill döden med avsikt att få veta sanningen och ångra dina synder och få förlåtelse för dem.”


(S:t Louis de Montfort)


” De som ber Rosenkransen varje dag och bär det bruna skapularet och gör litet till, kommer att gå direkt till himmelen.”


(S:t Alphonsius Ligorni)


” Bland alla de andakter som godkänts av Kyrkan finns det ingen som hedrats med så många under som andakten till den Heliga Rosenkransen.”


(Salige Påven Pius IX)


” Om det fanns en miljon familjer som bad Rosenkransen varje dag, skulle hela världen bli räddad.”


(Helige Påven Pius X)


” Det finns inget säkrare sätt att nedkalla Guds välsignelse över familjen än att dagligen be Rosenkransen.”


(Påven Pius XII)


” Vi sätter stor tillit till den heliga Rosenkransen för att  bota det onda  som plågar vår tidsålder.”


(Påven Pius XII)


” Rosenkransen är en skola där man lär sig den sanna kristna fullkomligheten.”


(Salige Påven Johannes XXIII)


” Ingen kan ständigt leva i synd och fortsätta att be Rosenkransen. Endera kommer han att ge upp synden eller kommer han att ge upp Rosenkransen.”


(Biskop Hugh Bryle)


” Familjen som ber tillsammans, håller ihop.”


(Fader Patrick Peyton)


” Om familjen ger Vår Fru femton minuter om dagen för att be Rosenkransen, försäkrar jag dem, att deras hem, genom Guds nåd, kommer att bli fridfulla platsen.”


(Fader Patrick Peyton)


Försök att be Rosenkransen varje kväll i familjen. Den bästa tiden är precis efter kvällsmaten eller just innan barnen ska gå till sängs. Vissa familjer börjar med att be en av Rosenkransens dekader varje dag, speciellt om barnen är mycket små. 


 


Birgittinoblater


 


 Medlem kan den bli som känner sig manad till ett


 


 mer engagerat kristet liv och som av vördnad för  den heliga Birgitta viger sig till Gud, till Vår


Allraheligaste Frälsare, till den Saliga Jungfrun Maria och andligen förenar sig med denna ordensfamilj.


Vi träffas under våren den 27 maj kl.15.30.


 


Ett sakrament för de sjuka


ANd9GcRNm811w19tKQvMQS9mu5eOLmi0_e40qTM559KaeKtC7e4lYITRVår Herre Jesus Kristus har skänkt oss ett sakrament för de viktigaste situationerna i vårt liv. Sjukdom, i synnerhet svår sjukdom tär på våra kroppsliga och själsliga krafter. De sjukas smörjelse skänker oss den helige Andes gåvor. Eller som vi kan läsa i Världskatekesen: ”Den främsta nådegåva som förmedlas av detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av hans Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, om detta är Guds vilja. Och har han syndat, skall han få förlåtelse (Jak 5:15).


Kalla därför gärna till dig prästen när du är svårt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Det är inte bara de döendes sakrament utan de sjukas! Prästen kommer gärna på besök.


Ring på tel: 016-14 16 66. Eller ha en liten lapp i plånboken med anteckning om att man önskar få besök av katolsk präst vid sjukdom eller olycksfall.


 


100 År Mariauppenbarelser i Fatima 1917-2017


2017 firas olika jubiléer av olika grupper människor: protestanter över hela världen firar 500 årsjubiléet av en man som har förstört kyrkans enhet, den tyske munken Martin Luther som 1417 startade den rörelse som kallas ”Reformation” och som blev hittills den mest allvarliga och tragiska schismen i den kristna världen.


Världens frimurare firar 300 årsjubiléet av upprättandet av den första logen som startade denna världs farligaste hemliga organisation som söker att förinta Kristi Kyrka eller att omforma den enligt sina egna ändamål.


Vi katoliker firar i år 100 årsjubiléet av Guds varning till Hans älskade mänsklighet genom Gudsmoder Maria som visade sig 1917 varje månad den 13 från maj till oktober för tre barn, Lucia, Jacinta och Francisco i Fatima/Portugal och gav dem uppenbarelser, innehållande även följande uppmaningar, som nu under 100 år över hela världen har blivit kända såsom budskapet från Fatima:
 1. Bed dagligen Rosenkransen och avsluta därvid varje dekad


        med böneropet:  


  O JESUS, förlåt oss våra synder, bevara oss för helvetets eld, led alla själar till himmelen, särskilt dem, som behöver Din barmhärtighet allramest.


   
 2. Människorna bör omvända sig och be om sina synders förlåtelse. De får inte såra Herren, som redan sårats alltför mycket.


   
 3. Bed och gör uppoffringar för syndarna!


   
 4. Ryssland bör invigas åt Marie Obefläckade Hjärta.


   
 5. Man bör på första lördagen i månaden ta emot den heliga kommunionen för att sona det onda som tillfogats hennes hjärta.                                                             När allt detta görs skall följande löften, som Vår Fru av Fatima gav, uppfyllas 

 1. ”Många själar skall frälsas.”


   
 2. ”Ryssland skall omvända sig och världen skall få uppleva en period av fred.”


   
 3. ”Slutligen kommer mitt Obefläckade Hjärta att triumfera.”
 FATIMA I ESKILSTUNA


 


 


                               Bildresultat för gudsmoder fatima


 


Rosenkransandaktervarje lördag kl.18 med Fatimaböner


 


Första lördagarenligt Guds Moder Marias budskap fr.o.m. 6 maj, 3 juni, 1 juli, 5 augusti, 2 september, 7 oktober med mässa kl.12.00, bikttillfälle före och efter mässan samt rosenkrans-meditation 15 min.


Fatimaandakter13:e varje månad med början 13 maj, 13 juni, 13 juli, 19 augusti (OBS!), 13 september, 13 oktober kl.18.00.


Fatimaandakt för barnoch kateketerden 13 maj kl.10.00


Pilgrimsresa till Fatima10 till 15 oktober.


**************************************************************


                                                               Heliga Korsets Katolska Församling


                                     Djurgårdsvägen 32


                                    633 50  Eskilstuna


                                  Tel: 016-14 16 66


                                                        eskilstuna@katolskakyrkan.se


                                                    Serafimsystrar: 016-12 39 78


                                                   www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna


                                                        www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.se.strangnas


                                               Plusgirokonto: 39 10 16-3


Vår Fru av Lourdes`Kapell                    Mar Aprems Kaldeisk Katolska Kapell


Tegnérvägen 34 A                                   Emborgsgatan 3 C


641 32  Katrineholm                                 633 48  Eskilstuna


Tel: 016-14 16 66                                     Fdr. Mahir Malko


Fdr. Thanh Thaddeus Tran                      Mobil: 070-415 89 06


Mobil: 076-338 39 55   


www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm                                                     


  


 


 


Rosenkrans till Guds barmhärtighet


Börja med: + I Faderns och Sonens....


FADER VÅR…HELL DIG, MARIA…….


Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och


jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans


enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige


Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius


Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i


dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de


döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig


Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att


döma levande och döda. Jag tror ock på den helige


Ande, den heliga katolska kyrkan, de heligas samfund,


syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt


liv. Amen


                 På de stora pärlorna:


- Evige Fader, jag offrar till Dig Din älskade Sons,


Vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och


Gudomlighet  för att sona våra och hela världens


synder. (1x5)


                 På de små pärlorna:


- För Hans smärtorika lidandes skull  ha förbarmande med


oss och hela världen. (10x5)


                   Till sist:


- Helige Gud, Helige Starke Gud, Helige odödlige Gud,


ha förbarmande med oss och hela världen. (3x)


                       *****


- O blod och vatten, som strömmade för oss ur Jesu heligaste hjärta som barmhärtighetens källa, jag förtröstar på dig! (3x)


                       *****


- Jesus jag förtröstar på Dig! (3 x.)


(Medan man tittar på bilden i förtröstan.)
   Genom våra Serafimsystrar har vi fått en underbar vacker tavla av den Barnhärtige Jesus. Den är placerad ovanför Tabernaklet där den Barmhärtige bor hos oss.


Tavlan föreställer den uppståndne Kristus, som på händer och fötter bär spår efter korsfästelsen. Från det på tavlan osynliga hjärtat utgår två strålar, en röd och en blek. Då Herren  Jesus   tillfrågades  om deras betydelse, förklarade   han: ”Den   bleka   strålen betecknar det vatten som renar själarna; den röda strålen betecknar blodet, som är själanas liv.


Dessa två strålar kom ur det inre i min barmhärtighet, då mitt hjärta förbrann och av en lans öppnades på korset”
http://1.bp.blogspot.com/-GEaIomU7cLc/Ux2uOjqjN-I/AAAAAAAAAvk/w-VZcxQzSVk/s1600/Jezu+ufam+Tobie.jpg


Jesus, jag förtröstar på Dig
Med andra ord betecknar dessa strålar de heliga sakramenten, och även den heliga Kyrkan, som framförts ur Kristi genomborrade sida och den helige Andes gåvor, vilkas symbol  i  bibeln är  vatten.


”Lycklig den, som kommer att leva i skuggan av dessa”, sade Jesus, ”ty honom når ej Guds rättvisa hand”.


 


FaustinaDen 13 september 1935 fick den Heliga Faustyna Kowalska (1905-38, 5 okt.) se en Herrens Ängel som var på väg att utföra ett fruktansvärt straff över mänskligheten.


Genast kände hon sig inspirerad att offra till


Fadern Hans älskade Sons ”Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder”.


Under det att helgonet bad bönen kunde Ängeln inte utföra straffet. Dagen därpå bad Jesus henne att med samma ord be dessa böner som vi nu känner till som Barmhärtighetens Rosenkrans.


Jesus visade sig för henne enligt bilden. Den vita strålen från Jesu Heliga Hjärta står för rening. Den röda strålen är för själen det eviga livet. När Jesus dog på Korset utgjöts allt för oss. Ur hans hjärta rann blod och vatten.


 Vid uppenbarelsen den 14 september 1935 gav Herren följande löften:


”- Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Rosenkrans.


   – Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja.


   – De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärtighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.


   – Om syndare ber denna Rosenkrans ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.


   – Prästerna bör uppmana dem som lever i synd att använda denna bön som en frälsningens sköld.


   – Även den mest inbitne syndare som ber denna rosenkrans, om så bara en enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet.


   – Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Rosenkrans vid en dödsbädd, så kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till minne av mitt eget lidande.


Den Vita söndagen


Barmhärtighetens Rosenkrans bes särskilt som novena från Långfredagen till Den Gudomliga Barmhärtighetens Fest, den s.k. ”Vita Söndagen”. Enligt Herren Jesus` önskan skall den firas den första söndagen efter påsk, vilket antyder det nära sambandet mellan hemligheten i påskens återlösning och denna helg.
NOVENAN DAG FÖR DAG FRÅN LÅNGFREDAGEN TILL DEN VITA SÖNDAGEN


1.   Förbön för hela mänskligheten. Låt dem sjunka ned i Barmhärtighetens hav


2.   För i dag fram själasörjares, munkars och nunnors själar till mig och låt dem sjunka in i min oändliga barmhärtighet.


3.   För i dag fram till mig alla fromma och trogna själar och låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav.


4.   För i dag fram till mig hedningarna och dem som ännu ej känner mig.


5.   För i dag fram till mig de avskilda brödernas själar och låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav. I en bitter pina slet de sönder kroppen och hjärtat på mig, det vill säga min kyrka. Då de återvänder i enhet med kyrkan, läks mina sår, och på detta sätt ger de mig lindring i pinan.


6.   För i dag fram till mig tysta och ödmjuka själar och små barns själar, låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar liknar mest mitt hjärta, de gav mig styrka i min bittra pina då jag dog.


7.   För i dag fram till mig sådana själar, som särskilt ärar och prisar min barmhärtighet, och låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar har allra mest känt smärta över min pina och trängt djupast in i Min själ.


8.   För till mig i dag de själar, som befinner sig i skärseldens fängelse och låt dem sjunka ned i min barmhärtighets avgrund.


9.   För i dag till mig kalla själar och låt dem sjunka ner i min barmhärtighets avgrund. Dessa själar sårar mitt hjärta allra mest. Mest motvilja upplevde min själ i örtagården från kalla själar.
De var anledningen till att jag yttrade: Fader, låt denna kalk gå ifrån mig, om detta är din vilja. För dem är det sista halmstrået att fly till min barmhärtighet.


På den Vita söndagen skall vi träda fram till ”Livets källa” – den heliga Kommunionen. Innan dess skall vi ha biktat oss och varit verksam i kärleken till nästan.


”Jag vill att Barmhärtighetens Söndag blir en tillflykt och ett värn för alla själar, särskilt för arma syndare. Denna dag är min barmhärtighets innersta öppet; jag låter ett helt hav av nådegåvor flöda över de själar som närmar sig min barmhärtighets källa.


   -De som biktar sig och tar emot den Heliga Kommunionen uppnår fullständig syndaförlåtelse och efterskänkande av straff. 


   -Denna dag strömmar alla floder av Guds nådegåvor; må ingen själ vara rädd att närma sig mig, även om hennes synder vore röda som scharlakan…


   -Denna helg har framkommit ur det innersta i min barmhärtighet till glädje för hela världen och är befäst i djupet av mitt förbarmande.”


Tavlan visar således Guds stora barmhärtighet, som helt och fullt uppenbarats i Kristi påskmysterium och som i Kyrkan fullbordas på det mest fruktbärande sätt i de heliga sakramenten. Tavlan skall fungera som ett kärl att ösa nådegåvor med och som ett tecken, vilket erinrar de trogna om behovet av förtröstan på Gud och av barmhärtighet gentemot nästan. Tavlan skall, sade Herren Jesus ”påminna om kraven för min barmhärtighet, ty inte ens den starkaste tro är till någon hjälp utan gärningar.”


Jag lovar även den som visar tavlan vördnad att den ej skall gå förlorad. Jag lovar även, redan här på jorden, seger över fienderna, och särskilt i dödens stund skall jag själv skydda den döende såsom min ära .


Herren Jesus gav följande löften: frälsningens nåd, stora framsteg på vägen mot kristen fullkomlighet, nåden att dö lycklig och alla andra nådegåvor och timliga välgärningar, som barmhärtiga människor kommer att bedja honom om.


Moder ELISABETH HESSELBLAD


Vårt nya kanoniserade svenska helgon


http://www.birgittasystrarna.se/uploadimages/elisa3.jpg


Uppväxt och bakgrund


 En försommardag 1870 föddes Maria Elisabeth Hesselblad i Fåglavik i Västergötland som äldsta syskon i en skara av tretton barn. Föräldrarna drev lanthandel i byn. När hon var ett år gammal flyttade familjen till Falun i Dalarna. Familjen gick regelbundet i kyrkan. Elisabeth hade en andlig läggning och upplevde starkt sin konfirmation och första nattvardsgång. Hon var övertygad om att hon tog emot vår Herre själv i brödets gestalt. Elisabeth förberedde sin konfirmation med stort allvar. Under konfirmationen kände hon sig ovärdig och överväldigad på en gång och bad i ensamhet resten av dagen.


    Elisabeth drömde om framtiden och den som Gud ledde in henne på, som blev annorlunda. Med åren kom hon allt närmare Gud. Kanske berodde det på hennes fars sjukdom. Elisabeth grubblade mycket över frikyrkorörelsens framgång i Sverige och dess avståndstagande från Svenska kyrkan. Flera av hennes kamrater gick till frikyrkorna. Elisabeth funderade mycket över det som stod i nya testamentet om ”en herde och en hjord” (Joh 10:1-12). Hon bad om ledning. Hennes förtröstan på Gud var mycket stor livet igenom.


Åren i Amerika


   Elisabeth emigrerade så till Amerika i unga år. Hon var sjutton år, när hon med föräldrarnas tillåtelse och i sällskap med vänner till familjen åkte iväg till New York. Den främsta orsaken för henne var att kunna hjälpa föräldrarna ekonomiskt. Med hjälp av resesällskapet gick det lätt för henne att hitta ett arbete. Elisabeth var en människa som alla lade märke till. Hon var vänlig och hade ett sympatiskt uppträdande. Hon arbetade först som hembiträde. Trots att många i hennes omgivning avrådde henne för att hon inte vartillräckligt stark, utbildade hon sig till sjuksköterska. Efter utbildningen blev hon översköterska på det stora Roosevelt-sjukhuset i New York.


 I sitt arbete inom sjukvården kom hon i kontakt med den katolska Kyrkan genom andra invandrade katolska europeer.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Elisabeth_Hesselblad.jpg/250px-Elisabeth_Hesselblad.jpg


Ung Elisabeth Hasselblad i USA


Elisabeth blev djupt imponerad av deras trygghet i Gud och innerliga förhållande till Guds Moder Maria. Hon var outtröttlig i sitt arbete för de sjuka. Mitt i natten och i hällande regn kunde hon springa över till den närbelägna kyrkan och hämta en präst, om någon behövde det och ingen annan kunde ge sig iväg. Den 15 augusti 1902 upptogs Elisabeth i den katolska Kyrkan. Hon fortsatte sina medicinska studier för att bli läkare. Då hon var nära att avsluta sina studier och avlägga examen, insjuknade hon och läkarna förklarade hennes fall som obotligt.  


Moder Elisabeth i Rom


 Hon begav sig efter sin återhämtning till Rom för att framleva sina sista dagar i det hus där den heliga Birgitta levt och dött. Hon kom dit den 25 mars 1904. Karmelitsystrarna, som då ägde huset vid Piazza Farnese, tog väl emot henne. Elisabeths hälsa blev så småningom bättre och hon kunde trots stora svårigheter genomföra den stora gärning som utan tvekan var hennes uppgift här i livet. År 1906 fick Elisabeth tillstånd av Pius X att bära birgittinordens dräkt i karmelitsystrarnas kommunitet. Samma år avlade hon sina löften.


År 1908 började syster Elisabeth en rundresa till olika Birgittinkloster för att studera ordenslivet. Hon insåg snart att den ursprungliga birgittinska regeln måste ändras något för att birgittinerna skulle kunna komma tillbaka till Sverige. I klostren blev Elisabeth väl mottagen, även om många inte riktigt kunde förstå hennes planer. Den 8 september år 1911 mottog moder Elisabeth de första postulanterna, två engelska flickor, och kunde då grunda en kommunitet i en liten lägenhet i Birgittahuset vid Piazza Farnese.


Birgittaordens nya gren fick officiellt kyrklig stadfästelse 1920. Den kallades ”en levande gren på Birgittinordens gamla stam”. Den nya grenen växte och spreds ut över världen. Hon grundade själv åtta ordenshus. Elisabeth Hesselblad var en av de första, som aktivt verkade för den ekumeniska rörelsen. Under Andra världskriget var hon verksam bland hemlösa och flyktingar. Judar och oliktänkande skyddade hon genom att gömma dem i klostret där hon bodde. För detta kallades Moder Elisabeth av staten Israel för ”Rättfärdig bland folken”. Genom sina stora insatser i Rom under kriget och tack vare sina goda förbindelser med Sverige kunde hon skaffa fram medicin, mat och kläder och ge skydd åt dem som fruktade för sina liv. 


   Den 24 April 1957 avled Moder Elisabeth i Sankta Birgittas hus i Rom. Hon gravsattes i ett litet gravkapell i anslutning till Birgittakyrkan vid Piazza Farnese. Senare i år väntas hon bli helgonförklarad.  
Diakon Erik Rybäck obl. OSsS, Lund (tidigare Eskilstuna)


*********************************************************************


                                                                 
 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kontaktinformation

Heliga Korsets katolska församling
Katolska kyrkan i Sverige

Postadress
Djurgårdsvägen 32
633 50 Eskilstuna

Besöksadress
Djurgårdsvägen 32, Eskilstuna
Visa på karta

Telefon
016-14 16 66

Epost
eskilstunakatolskakyrkan.se


Webb
www.katolskakyrkan.se


Kalender


April 2017

 
25
Tisdag
07.30 Helig mässa

 
26
Onsdag
Påminn mig 19.00 Helig mässa

 
27
Torsdag
Påminn mig 07.30 Helig mässa

 
28
Fredag
Påminn mig 19.00 Helig mässa

 
29
Lördag
Påminn mig 18.00 Rosenkransandakt med eukaristisk tillbedjan

 
30
Söndag
Påminn mig 09.00 Helig mässa

 

Visa hela kalendern