Heliga Korsets katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige

Information om heliga mässor i STRÄNGNÄS: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnas

Information om heliga mässor i KATRINEHOLM: http://www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm 

 http://www.katolskakyrkan.se/forsamlingar/ordo-och-veckans-lasningar 

http://www.bibeln.se/las/2k/1

 

HELIGA KORSETS KATOLSKA       FÖRSAMLING

     FÖRSAMLINGSBLAD  JUL  2017

Vid sitt besök i Betlehem sommaren 1372 har Hl. Birgitta en vision av Jesu födelse. Denna vision har varit av genomgripande betydelse för den bildande konstens framställningar av Jesu födelse: före Birgittas tid avbildade man Jungfru Maria som en liggande barnsängskvinna, men från och med bekantgörandet av Birgittas vision har man börjat avbilda Jungfru Maria i knäböjande ställning, tillbedjande sitt på marken liggande barn.

Den vision, som fru Birgitta hade i Betlehem, varest Jungfru Maria visade henne, hur det gick till, när hon födde sin ärorike Son, såsom hon lovat fru Birgitta i Rom femton år före avresan till Betlehem, vilket framgår av kapitel 1 i denna bok.

 

Kapitel 21                                                                                   När jag befann mig vid Herrens krubba i Betlehem, såg jag en mycket fager havande jungfru, iklädd vit kappa och en tunn klänning, som tillät mig att klart skönja hennes jungfruliga kropp. Hennes moderliv var fullt och mycket uppsvällt, ty hon var redan beredd att föda. Med henne var en mycket hedervärd gammal man, och de hade båda en oxe och en åsna med sig. När de kommit in i grottan, band åldringen oxen och åsnan vid krubban, gick ut och kom tillbaka till jungfrun med ett tänt ljus, som han fäste i muren. Sedan gick han ut igen, ty han skulle icke själv närvara vid förlossningen. Jungfrun tog skorna av sina fötter, tog av sig den vita mantel hon bar och drog slöjan av huvudet samt lade plaggen bredvid sig. Så hade hon blott klänningen på sig, och hennes underbara, guldglänsande hår var utbrett över skuldrorna. Hon tog fram två små linne- och två ylleplagg, mycket rena och fina, som hon hade fört med sig för att linda det väntade barnet i, och dessutom två andra små linnekläden, avsedda för barnets huvud, och hon lade dessa barnplagg bredvid sig för att kunna nyttja dem, när hon behövde. Då allt var i ordning, föll jungfrun vördnadsfullt på knä för att bedja, varvid hon vände ryggen mot vaggan men lyfte huvudet mot himmelen, i östlig riktning. Med upplyfta händer och blicken fästad på himmelen stod hon liksom i betraktelse och hänryckning, berusad av gudomlig ljuvlighet. Medan hon var försjunken i bön på detta sätt, såg jag barnet röra sig i hennes kved, och i samma stund, ja på ett ögonblick, födde hon sin Son, från vilken en så outsäglig strålglans utgick, att solen icke kunde jämföras med den. Det vaxljus, som den gamle mannen satt dit, spred icke något sken, ty den gudomliga strålglansen dränkte helt vaxljusets lekamliga sken. Och så hastig och ögonblicklig var denna födsel, att jag ej kunde iakttaga eller urskilja, hur och med vilken kroppsdel jungfrun födde. Jag såg emellertid genast det ärorika barnet ligga naket och klart skinande på marken. Dess kött var alldeles rent och fritt från all orenhet. Jag såg även efterbörden ligga insvept och mycket vacker bredvid barnet. Och jag hörde ljuvligt klingande änglasång av underbar skönhet. Jungfruns kved, som före förlossningen varit mycket uppsvälld, drog nu ihop sig, och hennes kropp syntes vara spenslig och av sällsam fägring. När hon kände, att hon hade fött, tillbad hon gossen mycket höviskt och vördnadsfullt med böjt huvud och sammanlagda händer, och hon sade till honom: »Var välkommen, min Gud, min Herre, min Son!» Då började gossen gråta och liksom skälva för köldens och det hårda golvets skull, där han låg, vände sig sakta, sträckte ut lemmarna och sökte sin moders vård, och modern tog honom i sina händer, tryckte honom mot sitt bröst och värmde honom vid kinden och bröstet med stor glädje och öm moderlig medlidsamhet. Sittande på golvet lade hon sin Son i famnen och tog med fingrarna varsamt om hans navelsträng, vilken genast skars av utan att vätska eller blod trängde ut. Strax begynte hon noggrant linda honom, först i linne- och sedan i yllekläderna, varvid hon band kroppen, benen och armarna med en linda, som var fastsydd i det övre ylleplaggets fyra ändar.
Sedan svepte hon in barnets huvud i de två linnekläden, som hon hade till hands för detta ändamål. När detta var gjort, inträdde åldringen, föll på knä på marken, tillbad gossen och grät av glädje. Och vid förlossningen skiftade jungfrun icke färg och blev icke sjuk eller miste sin kroppskraft, såsom det brukar ske med andra barnaföderskor; det enda som skedde var att hennes kved sammandrogs till det skick varuti den befunnit sig före gossens avlelse. Så stod hon upp med gossen i sin famn, och hon och Josef lade honom i krubban, och knäböjande tillbådo de honom med omätlig glädje och fröjd.

Hela församlingen med kyrkoherden, Serafimsystrarna, kateketer, kantorer, alla medarbetare, gamla och unga vill falla på knä inför krubban och tillbedja tillsammans med Maria och Josef det Gudomliga Barnet!

GOD och VÄLSIGNAD JUL önskar vi till alla.

Biskopsvisitation november 2017

 

Var 5:e  år visiterar Biskopen sina församlingar. Den 10-12 november var det dags för hans besök i vår församling. Vi återger här hans visitationsrapport.

 Protokoll för kanonisk visitation i Heliga Korsets församling, Eskilstuna 10-12 november 2017

 Käre kyrkoherde, kära bröder och systrar i Heliga Korsets församling !

 Det var en stor glädje för mig att få besöka församlingen och möta er alla och se hur många som trofast lever sin katolska tro och engagerar sig i församlingen.

   Fredag 10.11. Visitationen inleddes med den heliga mässan, varefter jag fick möta de förtroendevalda, anställda och övriga medarbetare i församlingen. Detta möte gav mig en god bild av församlingens liv. Jag kunde också gå igenom kyrkböckerna som befanns i god ordning. Församlingen har lyckats registrera närmare 4000 katoliker, men det finns ett ganska stort mörkertal eftersom närmare hälften av dem som begravs inte är registrerade.

   Lördag11.11. Efter mässan kunde jag besöka undervisningsgrupperna, som samlade många barn och unga. Församlingens kateketer gör en viktig insats. Jag fick också möta ungdoms- och ministrantgruppen. På eftermiddagen deltog jag i den kaldeiska liturgin i Mar Aprems kyrka, som var synnerligen välbesökt. Efteråt fick jag tillfälle att tala med många från den stora kaldeiska gruppen, som börjar bli trångbodd och vill få större lokaler för sin verksamhet. Det finns många aktiviteter och en stor kör som förgyller liturgin.

   Söndag 12.11. Under den första mässan fick jag predika, sedan höra bikt, kort besöka den kroatiska mässan samt fira högmässan som samlade många besökare, inte minst barn och unga. Vid kyrkkaffet fick jag möta många troende. På eftermiddagen kunde jag fira mässan i Vår Fru av Lourdes Kyrka i Katrineholm, där också den vietnamesiska gruppen deltog. Efteråt hölls internationell buffet, där jag fick samtala med flera församlingsmedlemmar.

   Några råd och påpekanden. Församlingen har den stora förmånen att ha Serafimsystrar som genom sin bön och sitt apostolat betyder mycket. Mässan firas på somliga språk en gång per månad. Det finns risk att en del katoliker bara deltar i denna månatliga mässa på det egna modersmålet.. Den syrisk-katolska gruppen har svårighet att få regelbunden mässa. Mässa firas också regelbundet i Strängnäs, där tyvärr ganska få deltar. Församlingen har haft ett intensivt firande av Fatima-året. Förhoppningsvis kan detta och andra fromma övningar stärka många i tron och bönen. Karitativa insatser görs, men fler församlingsbor borde kunna engagera sig i barmhärtighetsverk av olika slag. Församlingens ekonomi har granskats separat och är stabil och god. Kyrkan är välhållen och rikt utsmyckad.                                                                                  

Stockholm 15.11.2017                        +Anders Arborelius ocd

 

 

NATIONELLA GUDSTJÄNSTER I ESKILSTUNA

Spanska      2:a lörd i mån. kl.16: 10/2, 10/3

Kroatiska    2:a sönd. i mån. kl.10: 14/1, 11/2, 11/3

Polska         4:e sönd. i mån. kl.17: 28/1, 25/2, 25/3

Slovenska   4:e sönd. i mån. kl.10: 28/1, 25/2, 25/3

Kaldeisk rit: heliga mässor i Mar Aprem (v.g. ring Fdr.Mahir Malko Tel. 070-415 89 06)

Syrisk rit i S:t Pauli kyrka (v.g. ring Fdr. Amar B. Antanus Tel.073-704 27 39)

Syrisk rit i S:t Ansgars kyrka (v.g. ring Fdr. Paul Kass Daoud 079-016 10 16)

GUDSTJÄNSTER I KATRINEHOLM-VÅR FRU AV LOURDES

Kroatiska          v.g. ring Msgr. Biletic (Tel: 070-781 56 53))

Svenska           1:a, 3:e och 5:e sönd. i mån. kl.15.30: 7/1, 21/1,

                          4/2, 18/2, 4/3, 18/3

                          tisdag, onsdag, fredag kl.18.00

Vietnamesiska  2:a sönd. i mån. kl.16: 14/1, 11/2, 11/3 

Polska och svenska   4:e sönd. i mån. kl.16: 25/2          

 

GUDSTJÄNSTER I STRÄNGNÄS-DOMKYRKAN

Svenska 2:a och 4:e sönd. i mån. kl.16: 14/1, 28/1, 11/2, 25/2,

                             11/3, 25/3

 VÅRA GUDSTJÄNSTER UNDER VARDAGARNA:

Vi firar vanligtvis kvällsmässa kl. 19 på måndag, onsdag och fredag.

Vi firar morgonmässa kl. 07.30 på tisdag, torsdag och lördag.

 På söndag och helgdagarfiras helig mässa kl.9.00 och högmässa kl.11.

 Rosenkransen

 Vi ber Rosenkransen i Eskilstunavarje lördag kl.18i församlingens kyrka, i Katrineholm varje tisdag, onsdag, fredag efter mässorna kl.18 i Vår Fru av Lourdes’ kapell och i Strängnäs varje tisdag kl.17.30 i Domkyrkans Vårfrukor (ingång genom lilla porten).

UR VÅRA KYRKOBÖCKER

Guds barn genom dopets sakrament

2017-04-02-----2017-12-03

MAQDASI, Anella

AL-QASBUTRUS, Gabriel Raied Essam

ZEKIC, Carl-Oskar Johannes

NYGREN, Emma Isabel

VASILJ, Franciska Branka

TOMA SOLAKA, Veronica

SOULAKA, Lahib Luai Gharib

JONA, Natalie Rami

ANTON, Charliz

*WARDI GHIGLIOTTO, Emilia Farida

FROSTHAV, Olivier

GHILAMICAEL, Robel Amanuel

MEHARENA, Musie

TALAJIC, Matheo Ivica

SHAYA, Melissa,

ESHAK, Annel

YAQOOB, Maritta Akram

KAKA, Milena Ramsin

GARGES, Leandra

AFFE, Patricia

GORG, Maribel

BARKAH, Leandra

MANSOUR, Chloé Ella

MANSOUR, Priscilla Kinda

NILSSON, Rafael Ellert

GABIRE, Elia Kim

AZOOZ, Mariella

TOMA WARDINA, Alex

SABAH, Bella Weaam

TOUMA, Liam

SULAKA, Bella Dany Salem

SAID DENHA, Enzo

AFFI, David

CAJLÉN, Vincent Neno

KHAYAT, Terese

YOUSIF, Nicole Estelle

TALEB AZIZ, Rebin (vuxendop)

BERGSTRÖM, Simon Peter

YOUSIF, Daniel

RAFA’EL, Rafael

Genom äktenskapets sakrament har förenats

2017-02-25-----2017-09-01

MEHARENA, Petros och YOSIEF, Elsa

AZIZ SLEWA GILIYANA, San och YOUSIF, Saba

GORGEES, Santos Ishaq och MIKAEL, Rita

JAWHAR HANNA, Dani och LOKA, Ilona Arian

ELYA, Ivan Nabil och JABBAR, Haneen Mfeed Jabbar

DUKKI, Micheil och MAYSAM, Hanna

YAKUB, Jack och YAQOOB, Nahla

DAWOOD, Rabii Saliem och SUTKUTE, Asta

Gud har kallat från jordelivet

         OJMAJA, Madlin                            f. 1957   d. 2017-04-03

         OSTOJIC, Zeljko,                             f. 1952   d. 2017-04-25

         LUKÁCS, Maria                               f. 1926   d. 2017-05-27

         SANJAKI, Hanna                             f. 1933   d. 2017-07-07

         ZELEI, Maria                                     f. 1926   d. 2017-08-07

         KOSTELAC, Mandica                     f. 1930   d. 2017-08-12  

         SHABA, Warina                               f. 1933   d. 2017-09-10

         LUDVIGSSON, Mildred                 f. 1932   d. 2017-12-03

         ÖHOLM, Karin                                f. 1938   d. 2017-12-03

TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Kyrkan vill hjälpa er att låta barnen få kunskap om och växa till i Kyrkans tro. Vi hoppas att detta ska bli värdefullt inför deras framtid hur den än gestaltar sig. Vi ber att ni anmäler de barn som inte tidigare fått undervisning till kyrkoherden.

Söndagens mässa är en viktig del av undervisningen. Vi ber alla barn och deras föräldrar så vitt möjligt att komma till mässan. Det är också viktigt att barnen får en ordentlig fika. Det är föräldrarnas ansvar att se till att detta ordnas.

Tack till alla er som ställer upp!

 

S:t Tarcisius korgossegille, vår ministrantförening

Korgossarna träffas följande lördagar under våren kl.15.00: 10/2,

24/3, 14/4. Jag vill härmed uttryckligen tacka våra fina korgossar för deras trogna tjänster.

EUK (Eskilstunas unga katoliker)

EUK (Eskilstunas Unga Katoliker) är en ungdomsförening som riktar sig mot att lära våra ungdomar den härliga sanna katolska tron. Vi träffas en gång i månaden (vanligtvis på tredje lördagen i månaden). Under våren träffas vi följande lördagar kl.15.00:20/1, 17/2, 17/3, 21/4, 19/5.

 

Årets första heliga kommunion

Lördagen den 26 maj kl.11 kommer ett 30-tal av församlingens barn att ta emot sin första heliga kommunion. Jag vill tacka särskilt Sr. Krystyna som förbereder barnen på detta viktiga möte med Kristus.

Konfirmation

 Lördagen den 2 juni kl.11kommer  generalvikarie P. Pascal René Lung OP eller en Biskop från utlandet att meddela konfirmationens heliga sakrament till ungdomarna i Eskilstuna.

 

Vår kära serafimsyster Radzislawa Sarkowicz avled i Herren styrkt med Kyrkans heliga sakrament efter en längre tids tapper buren sjukdom den 6:e november 73 år gammal. Vi tackar systern för hennes trogna arbete under 9 år i Eskilstuna. Må Vår Herre gengälda henne allt rikligen! Vila i frid!

Sr. Radzislawa Sarkowicz föddes i södra Polen den 8 september 1944.

Vid 20 årstiden trädde hon in i Serafimsystrarnas kloster. Hon jobbade 8 år som sakristan i Warzawa. Sedan blev det Frankrike och Algeriet där hon arbetade och bad för Afrika  i 11 år. Från Algeriet kom hon år 1989  till Stockholm. Sr Radzislawa jobbade i Stockholms Domkyrka och i Bagarmossen. År 2008 kom till Eskilstuna och arbetade här som sakristan tills hon blev sjuk.   

                             Fatima 2017-10-13

 

        

Solundret i Fátima, den 13 oktober 1917, blev kulmen på den svit av uppenbarelser som var Obefläckade Jungfru Marias tydliga kallelse till omvändelse, själars frälsning från det eviga helvetets eld, och fred i världen genom särskild vigning av Ryssland till hennes Obefläckade Hjärta. De portugisiska herdebarnens hörsammande av kallelsen hör till vår tids mest väsentliga kyrkohistoria. För att fira 100-årsjubileet av dessa händelser (som firats stort trots att den omtalade vigningen ännu ej har ägt rum) reste den 10-15 oktober en grupp om 20 personer från Sverige tillsammans på pilgrimsresa. Reseledare var paret Mikael och Elza Eriksson från Alingsås, och övriga deltagare kom från sörmländska Heliga Korsets församling. Kyrkoherden där, fader Michael Schneider, firade heliga Mässan i flera kända kyrkor, och i pilgrimsfärden ingick besök i bland annat två mycket stora medeltida kloster, Batalha och Alcobaca, samt kyrkan i Santarem, känd för sin blödande hostia, och den helige Antonius av Paduas berömda kyrka i centrala Lissabon. Varje kväll deltog pilgrimsgruppen i rosenkransbönen och ljusprocessionen i Fátima. Det var fortfarande sommartemperaturer, kring 30 grader i skuggan flertalet dagar, och därmed mycket varmt ute på dagtid. Vid inledningen av firandet under fredagen den 13 oktober hände dock något märkligt. När runt hundratusen människor (eller ännu fler) samlades på morgonen låg hela området, för första gången den här veckan, under timmar försänkt i djup dimma, så mycket att den stora basilikan knappt ens kunde urskiljas. Först under heliga Mässan förvandlades himlen, då solen sakta bröt igenom och sedan på kort tid gav värme och klarblå himmel åter. Om än med subtila medel, verkade Guds Moder ha välsignat dagen storligen!

    Tomas Carlberg

PILGRIMSFÄRD TILL LOURDES MED MALTESERORDEN

 

Malteserorden anordnar sedan många år sin årliga pilgrimsresa till Lourdes i Frankrike under första helgen i mai. Årets pilgrimsresa äger i år rum mellan fredag 4 mai – tisdag 8 mai 2018.

Den Skandinaviska Associationens medlemmar ansluter sig tillsammans med sina hjälpare och gäster, som tas om hand och assisteras under resans gång och under vistelsen i Lourdes.

Tillsammans firar vi dagliga gudstjänster, deltar vid de stora processionerna och besöker grottan, hjärtat av Lourdes’ sanktuarium. För dem som önskar finns det möjlighet att besöka piscinen, där man doppas i Lourdeskällans vatten. Våra medföljande ordenskaplaner ställer sig till förfogande för personliga möten och samtal.

Tillsammans kommer vi att uppleva den stora familj som Malteserorden har blivit över hela världen, och som samlas årligen runt Gudsmodern Maria, Vår Fru av Lourdes. Vi vill gärna berätta mer om denna oförglömliga pilgrimsresan vid ett

möte med dem som önskar följa med oss till Lourdes.

Benedikta Lagervret

(ring mig gärna för närmare information: 070-774 78 74)    

Bildresultat för heliga korsets kyrka eskilstuna

HELIGA KORSETS KATOLSKA KYRKA

DJURGÅRDSVÄGEN 32

633 50  ESKILSTUNA

TEL: 016-14 16 66

E-POST: eskilstuna@katolskakyrkan.se

 

Plusgirokonto: 39 10 16-3

 

SERAFIMSYSTRAR

TEL: 016-12 39 78

 

VÅR FRU AV LOURDES KAPELL

TEGNÉRVÄGEN 34 A

641 32  KATRINEHOLM

TEL: 016-14-16-66

Fdr. Thanh Thaddeus Tran

Mobil: 076-338 39 55

 

MAR APREM KALDEISK KATOLSKA KAPELL

EMBORGSGATAN 3 C

633 48  ESKILSTUNA

Fdr. Mahir Malko

Mobil: 070-415 89 06

 

NYHETER

KALENDER

fredag 19/01 kl 19:00
Helig mässa

lördag 20/01 kl 07:30
Helig mässa

lördag 20/01 kl 10:00
Katekesundervisning för barn och ungdomar

lördag 20/01 kl 15:00
Ungdomsträff

lördag 20/01 kl 15:30
Birgittinoblatsmöte

Se hela kalendern

PROGRAMBLAD


Kungörelser

VI ERBJUDER

Gudstjänster

TELEFON
Telefon 016-14 16 66
EPOST
Epost eskilstuna@katolskakyrkan.se
WEBB
Katolska kyrkan i Eskilstuna
Katolska kyrkan i Strängnäs
Ordo och veckans läsningar
Bibeln.se
POSTADRESS
Djurgårdsvägen 32
63350 Eskilstuna
ÖVRIG INFORMATION:
Plusgirokonto: 39 10 16-3

BESÖK OSS

Heliga Korsets katolska församling
Djurgårdsvägen 32
Hitta hit