S:t Thomas katolska församling

Katolska kyrkan i Sverige
UTBUD KALENDER • MEDIA

Media

TELEFON
Telefon 046-14 06 15
Mobil 070-281 40 20 (kyrkoherde)
EPOST
Epost lund@katolskakyrkan.se
WEBB
http://www.stthomas.se/
http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/2/1/
POSTADRESS
Lilla Algatan 8
22350 Lund
BESÖK OSS
S:t Thomas katolska församling
Stora Tomegatan 15, Lund